dissociation constant

تخصصی

[شیمی] ثابت تفکیک
[نساجی] ثابت تجزیه

پیشنهاد کاربران

ثابت تفکیک یا ثابت تجزیه: میزان تمایل ماده مرکب برای تجزیه برگشت پذیر به مواد کوچک و ساده

بپرس