disk of convergence

تخصصی

[ریاضیات] گرده ی همگرایی، قرص همگرایی

پیشنهاد کاربران

disk of convergence ( ریاضی )
واژه مصوب: قرص هم گرایی
تعریف: برای سری توانی بزرگ ترین قرصی که سری مفروضی در همۀ نقاط درون آن هم گراست

بپرس