disjunctive syllogism

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] قیاس استثنایی منفصل

پیشنهاد کاربران

disjunctive syllogism ( ریاضی )
واژه مصوب: قیاس صوری فصلی
تعریف: صورتی از استدلال که یکی از مقدمه‏های آن ترکیب فصلی pVq و دیگر مقدمۀ آن p~ و نتیجۀ آن q است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما