disjoint union

تخصصی

[ریاضیات] اجتماع جدا از هم

پیشنهاد کاربران

disjoint union ( ریاضی )
واژه مصوب: اجتماع مجزا
تعریف: اجتماع مجموعه هایی که اشتراک آنها دوبه دو تهی باشد

بپرس