discuss

/ˌdɪˈskəs//dɪˈskʌs/

معنی: بحی کردن، گفتگو کردن، مطرح کردن، بادقت بحی کردن
معانی دیگر: (موافق یا مخالف چیزی) حرف زدن، بحث کردن، مورد بحث قرار دادن، جستاردن، درمیان گذاشتن، بحک کردن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. to discuss a matter over dinner
موضوعی را در خلال شام مورد مذاکره قرار دادن

2. to discuss the pros and cons of something
علیه و برله چیزی را مورد بحث قرار دادن

3. bankers huddled to discuss the new law
بانکداران گرد آمدند تا درباره ی قانون جدید شور کنند.

4. i would like to discuss it with you
می خواهم آن را با تو در میان بگذارم.

5. i do not wish to discuss this any farther
نمی خواهم بیش از این در این باره بحث کنم.

6. the subject we wish to discuss with you
موضوعی که می خواهیم با شما راجع به آن مذاکره کنم

7. he convened a small group to discuss the issue
او گروه کوچکی را برای بحث درباره ی موضوع گرد هم آورد.

8. they sent a special emissary to discuss probable peace terms
آنان فرستاده ی ویژه ای رابرای مذاکره درباره ی شرایط صلح احتمالی گسیل داشتند.

9. The coach called a time-out to discuss strategy.
[ترجمه A.A] مربی یک مهلت خواست تا در مورد تدابیر فنون گفتگو کند
|
[ترجمه ترگمان]این مربی زمانی را برای بحث درباره استراتژی فرا خواند
[ترجمه گوگل]این مربی یک زمان برای بحث در مورد استراتژی نامیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The Prime Minister convened his ministers to discuss the matter.
[ترجمه دایی مسخره] نخست وزیر وزرای خود را عین سگ کشت
|
[ترجمه ترگمان]نخست وزیر وزیران خود را برای بحث درباره این موضوع تشکیل داد
[ترجمه گوگل]نخست وزیر وزرای خود را برای بحث در مورد این موضوع تشکیل داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. We will, no doubt, discuss these issues again at the next meeting.
[ترجمه ترگمان]بدون شک ما دوباره در جلسه بعدی درباره این مسائل بحث خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]ما بدون شک این مسائل را در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Discuss your worries with your partner.
[ترجمه کیمیا] در مورد نگرانی هایتان، با شریک خود بحث کنید.
|
[ترجمه آریانا] نگرانی های خود را با شریک خود در میان بگذارید
|
[ترجمه ترگمان]نگرانی های خود را با شریک خود توضیح دهید
[ترجمه گوگل]نگرانی خود را با شریک زندگی خود بحث کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Discuss any problems with your team leader.
[ترجمه مینا] هر مشکلی دارید با رهبر تیم خود مطرح کنید
|
[ترجمه ترگمان]درباره هر مشکلی با رهبر تیم خود بحث کنید
[ترجمه گوگل]بحث در مورد هر گونه مشکل با رهبر تیم شما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. We are preparing to hold a meeting to discuss problems respecting the quality of education.
[ترجمه ترگمان]ما در حال آماده سازی جلسه ای برای بحث درباره مشکلات مربوط به کیفیت آموزش هستیم
[ترجمه گوگل]ما در حال آماده سازی برای برگزاری یک جلسه برای بحث در مورد مشکلات با توجه به کیفیت آموزش و پرورش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I don't have anything special to discuss.
[ترجمه ترگمان]من چیز خاصی برای گفتن ندارم
[ترجمه گوگل]من چیز خاصی برای گفتن ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I cannot make a decision before I discuss this with my parents.
[ترجمه ترگمان]قبل از این که در این مورد با پدر و مادرم صحبت کنم نمی توانم تصمیمی بگیرم
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه من با والدینم بحث کنم، نمی توانم تصمیم بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I'm perfectly willing to discuss the problem.
[ترجمه ترگمان]من کاملا مایلم که در مورد این مساله صحبت کنم
[ترجمه گوگل]من کاملا مایل به بحث در مورد مشکل هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بحی کردن (فعل)
quarrel, argue, bandy, discuss, dissert

گفتگو کردن (فعل)
speak, argue, discuss, communicate, negotiate, parley

مطرح کردن (فعل)
consider, debate, moot, discuss, table, bring up, propound, expose to discussion

با دقت به کردن (فعل)
discuss, exhaust

تخصصی

[فوتبال] بحث و گفتگو
[ریاضیات] توضیح دادن، بررسی کردن، مطرح کردن، بحث کردن

به انگلیسی

• talk about, debate, converse
if you discuss something, you talk about it seriously with other people.

پیشنهاد کاربران

در نظر گرفتن
to talk about something to other people, often exchanging ideas or opinions
بحث کردن
نظر دادن
To talk about something with another person
به بحث گذاشتن، بحث کردن در مورد/بر سر، پرداختن به
ادعا کردن
بحث کردن. . . . . حرف زدن. . . . . به اشتراک گذاشتن
مشاجره کردن
گفت و گو
بحث کردن روی
بحث کردن درباره ی
have you discussed the problem with anyone
درباره ی این مشکل با کسی صحبت کردی ؟؟ 🥊🥊🥊
1مورد بحث قرارد دادن
2 در میان گذاشتن
⁦✔️⁩معنای آبادیس
( موافق یا مخالف چیزی ) حرف زدن

Kirby declined to discuss the Pentagon’s current assessment of a potential Iranian military threat to US bases or Gulf allies
خودداری کرد از حرف زدن ( درباره. . . )
گاهی می تونید "مورد نقد قرار دادن" ترجمه کنید. ‏
مورد بحث قرار دادن
حرف زدن درباره ی
گفتمان کردن
گفتگو کردن
در میان گذاشتن با
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما