discriminant analysis

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[حسابداری] تحلیل متمایز
[معدن] تجزیه و تحلیل تفریقی (ژئوشیمی)
[آمار] تحلیل تشخیصی

پیشنهاد کاربران

تحلیل تشخیصی، آنالیز تشخیصی
تحلیل ممیزی[آمار]
discriminant analysis ( آمار )
واژه مصوب: تحلیل تمایزی
تعریف: روشی که در آن ازطریق مجموعه ای از مشاهدات چندمتغیرۀ معین بر روی نمونه هایی که با قطعیت می دانیم از دو یا چند جامعه می آیند، بتوان قاعده ای وضع کرد که براساس آن افراد دیگر، با کمینال احتمال به رده بندی، به جامعۀ درست اصلی تخصیص داده شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما