directional solidification

پیشنهاد کاربران

directional solidification ( مهندسی مواد و متالورژی )
واژه مصوب: انجماد جهت‏دار
تعریف: انجمادی که در آن رشد دانه‏ای به صورت واپایش‏شده و از یک سمت به سمت دیگر جهت یافته باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما