dine out on


(انگلیس - عامیانه) سر شام از چیزی حرف زدن

پیشنهاد کاربران

تکرار کردن، بارها تکرار کردن کردن یک داستان به منظور سرگرم کردن واینکه خوب فهمیده شود معمولا هنگام غذا خوردن
صحبت و سرگرم کردن در مورد یک اتفاق یا تجربه خاص با دعوت شدن یا دعوت کردن به نهار یا وعده غذایی

بپرس