digoxin


(داروسازی) دیژاوکسین (دیژیتال خالص به فرمول c41h64o14 که سپید و بلورین است)

جمله های نمونه

1. Autopsies showed levels of digoxin ranging from 16 to 39 times those expected from the doses prescribed.
[ترجمه گوگل]کالبد شکافی سطوح دیگوکسین را بین 16 تا 39 برابر میزان مورد انتظار از دوزهای تجویز شده نشان داد
[ترجمه ترگمان]Autopsies نشان داد که میزان of از ۱۶ تا ۳۹ برابر مقدار مورد انتظار از دوزهای تجویز شده بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The serum digoxin levels 4 h after CPB were only correlated with urine output.
[ترجمه گوگل]سطح سرمی دیگوکسین 4 ساعت پس از CPB تنها با برون ده ادرار در ارتباط بود
[ترجمه ترگمان]سطح digoxin سرم ۴ ساعت پس از این که CPB تن ها با تولید ادرار ارتباط داشتند، افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wait like chloroquine, Terramycin, digoxin again, in inject place medicaments of extremely easy separate out crystallizes, absorb hard, form bump.
[ترجمه گوگل]دوباره مانند کلروکین، ترامایسین، دیگوکسین صبر کنید، در محل تزریق داروهایی که بسیار آسان هستند، کریستال می شوند، سخت جذب می شوند، برآمدگی ایجاد می کنند
[ترجمه ترگمان]مانند کلروکین، Terramycin، digoxin، یا inject مانند کلروکین در جای خود، medicaments را به شدت جدا کرده و به سختی جذب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusion The successful label of the digoxin probe in the DR5 and DcR2 is very important to study the squamocellular carcinoma of larynx.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری برچسب موفقیت‌آمیز پروب دیگوکسین در DR5 و DcR2 برای مطالعه کارسینوم اسکواموسلولار حنجره بسیار مهم است
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری برچسب موفق بررسی digoxin در the و DcR۲ بسیار مهم است که the squamocellular حنجره را مطالعه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Methods 6 patients with severe digoxin intoxication were admitted to the emergency department and given hemoperfusion.
[ترجمه گوگل]Methods6 بیمار با مسمومیت شدید با دیگوکسین در بخش اورژانس بستری شدند و همپرفیوژن داده شد
[ترجمه ترگمان]روش های ۶ بیمار با مسمومیت شدید digoxin در بخش اورژانس پذیرفته شدند و به hemoperfusion داده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Digoxin helps the heart pump stronger and is used to treat heart failure. The drug's name comes from the plant from which it is derived, Foxglove or Digitalis purpurea.
[ترجمه گوگل]دیگوکسین به پمپاژ قوی‌تر قلب کمک می‌کند و برای درمان نارسایی قلبی استفاده می‌شود نام این دارو برگرفته از گیاهی است که از آن گرفته شده است، فاکس گلو یا Digitalis purpurea
[ترجمه ترگمان]Digoxin به پمپ قلب کمک می کند و برای درمان نارسایی قلبی به کار می رود نام این دارو از گیاهی است که از آن مشتق شده است، foxglove یا digitalis purpurea
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Method The serum concentration of digoxin in 246 cases was assayed by fluorescence polarization immunoassay ( FPIA ).
[ترجمه گوگل]روش: غلظت سرمی دیگوکسین در 246 مورد با روش ایمونواسی پلاریزاسیون فلورسانس (FPIA) مورد سنجش قرار گرفت
[ترجمه ترگمان]روش غلظت سرم of در ۲۴۶ موردی توسط immunoassay polarization فلورسانس (FPIA)مورد آزمایش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Digoxin has positive inotropic and negative chronotropic activity.
[ترجمه گوگل]دیگوکسین دارای فعالیت اینوتروپیک مثبت و کرونوتروپیک منفی است
[ترجمه ترگمان]Digoxin دارای فعالیت مثبت اندیشی و فعالیت منفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Arrhythmia was finally controlled with amiodarone and digoxin.
[ترجمه گوگل]آریتمی در نهایت با آمیودارون و دیگوکسین کنترل شد
[ترجمه ترگمان]بی نظمی ضربان قلبش بالاخره با \"amiodarone\" و \"digoxin\" کنترل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective To investigate the protective effects of Digoxin on atrioventricular function in rats after simulated weightlessness.
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثرات محافظتی دیگوکسین بر عملکرد دهلیزی بطنی در موش‌های صحرایی پس از بی‌وزنی شبیه‌سازی شده
[ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد اثرات حفاظتی Digoxin بر عملکرد بطنی به موش ها پس از بی وزنی شبیه سازی شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. I was referred to a heart doctor who gave me a medication called digoxin for heart failure. She told me she would have to change my diabetes medication from metformin to glyburide. Why?
[ترجمه گوگل]من را به یک پزشک قلب معرفی کردند که دارویی به نام دیگوکسین برای نارسایی قلبی به من داد او به من گفت که باید داروی دیابتم را از متفورمین به گلیبورید تغییر دهد چرا؟
[ترجمه ترگمان]من به یه دکتر قلب اشاره کردم که به من دارویی داده که برای نارسایی قلبی به من داروی digoxin داده اون به من گفت که باید داروی diabetes رو از \"metformin\" به \"glyburide\" تغییر بده چرا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Objective: To evaluate the effect and safety of combination of digoxin and sotalol for control of the ventricular response in patients with sustained atrial fibrillation.
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر و ایمنی ترکیب دیگوکسین و سوتالول برای کنترل پاسخ بطنی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی پایدار
[ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی تاثیر و ایمنی ترکیب of و sotalol برای کنترل واکنش فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با فیبریلاسیون دهلیزی حفظ شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. An in situ hybridization study was carried out with a digoxin - labelled RNA probe.
[ترجمه گوگل]یک مطالعه هیبریداسیون درجا با یک پروب RNA نشاندار شده با دیگوکسین انجام شد
[ترجمه ترگمان]یک بررسی hybridization در محل به همراه یک کاوشگر DNA با برچسب digoxin انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Tell your healthcare professional if you have ever been told you have low magnesium levels in your blood, or if you take the drug digoxin, diuretics, or other drugs that may cause hypomagnesemia.
[ترجمه گوگل]اگر تا به حال به شما گفته شده که سطح منیزیم در خون شما پایین است، یا اگر از داروی دیگوکسین، دیورتیک ها یا سایر داروهایی که ممکن است باعث هیپومنیزیمی شوند مصرف می کنید، به متخصص مراقبت های بهداشتی خود اطلاع دهید
[ترجمه ترگمان]اگر به شما گفته شده که میزان منیزیم پایینی در خون خود دارید، یا اگر مواد مخدر یا diuretics یا مواد دیگری را که ممکن است باعث hypomagnesemia شود، مصرف کنید، به متخصص بهداشت و درمان خود بگویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

دیگوکسین:داروی ضدآریتمی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما