diffusion of responsibility

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] پخش مسئولیت. این اصطلاح به پخش احساس مسؤلیت شخص برای اقدام در موقعیتی خاص بدلیل حضور کسان دیگری که آنان نیز مسئول بالقوه برای اقدام شناخته می شوند اطلاق می شود.

پیشنهاد کاربران

diffusion of responsibility ( روان شناسی )
واژه مصوب: تفرق مسئولیت
تعریف: کاهش میل به پذیرش مسئولیت در گروه وقتی که گروه بزرگ تر می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما