dharma

/ˈdɑːrmə//ˈdɑːmə/

(آیین بودا و هندوها)، دارما (قانون و نظام گیتی از نظر مادی و روحی و اخلاقی)، پارسایی
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Dharma is to awaken the spiritual consciousness and purify the soul.
[ترجمه ترگمان]Dharma این است که هوشیاری معنوی را بیدار کرده و روح را پاک کند
[ترجمه گوگل]دارما آگاهی معنوی را بیدار کرده و روح را پاک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Taking refuge in the Dharma, save the ambrosial water and set up a waterworks in yourselves.
[ترجمه ترگمان]در the پناه بگیرید، آب ambrosial را ذخیره کنید و یک شبکه آب در خودتان ایجاد کنید
[ترجمه گوگل]پناه بردن به دارما، صرفه جویی در آب غروب آفتاب و راه اندازی یک آب شیرین در خودتان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A mind well-nourished is a mind well-established in dharma.
[ترجمه ترگمان]فکر خوبی - که در دارما خو گرفته - established است
[ترجمه گوگل]ذهن به خوبی تغذیه، ذهن خوبی در دهرام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You and your retinue should protect Dharma Masters such as these.
[ترجمه ترگمان]شما و retinue باید از استادان Dharma مانند اینها محافظت کنید
[ترجمه گوگل]شما و همسایگانتان باید از استادان دارما مانند اینها محافظت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The dharma wheel is representing the teaching of nonstop turning.
[ترجمه ترگمان]چرخ دارما به نمایندگی از دادن بی توقف بی وقفه است
[ترجمه گوگل]چرخ دهرام نشان دهنده آموزش تبدیل بدون وقفه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Dharma is for the true enlightenment and practice with the heart; "Suchness can be enlightened, Thusness needs practices; "it is to create a land of bliss inside a person's mind.
[ترجمه ترگمان]Dharma برای روشن گری واقعی و تمرین با قلب است؛ \"Suchness می تواند روشنفکر باشد، Thusness به تمرین نیاز دارد؛\" ایجاد یک سرزمین نعمت در ذهن یک فرد است
[ترجمه گوگل]دارما برای روشن شدن و تمرین واقعی با قلب است؛ 'زخم را می توان روشن، Sonessness نیاز به عمل؛ 'این است که ایجاد یک زمین سعادت در ذهن فرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I respond to any questions about the Buddha Dharma, but never to requests for fortunetelling.
[ترجمه ترگمان]من به هر سوالی در مورد بودا Dharma اشاره می کنم، اما هرگز درخواست fortunetelling را نخواهم کرد
[ترجمه گوگل]من به هر گونه سوال در مورد بودا دره پاسخ می دهم، اما هرگز به درخواست ثروت نخواهم رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If you place the Dharma wheel at home and turn it, the migrator beings abiding in that house will be liberated, and the home will become similar to the Potala (Pure Land of Chenrezig).
[ترجمه ترگمان]اگر فرمان Dharma را در خانه قرار دهید و آن را بچرخانید، موجودات migrator در آن خانه آزاد خواهند شد و خانه شبیه به Potala (سرزمین خالص of)خواهد شد
[ترجمه گوگل]اگر چرخ دره را در خانه قرار دهید و آن را بچرخانید، موجوداتی مهاجر که در آن خانه نشسته اند آزاد خواهند شد و خانه همانند Potala (زمین خالص Chenrezig) خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Dharma until then is completely oblivious to such people.
[ترجمه ترگمان]The تا آن زمان به طور کامل نسبت به چنین افرادی بی توجه است
[ترجمه گوگل]تا این زمان، Dharma کاملا به چنین افرادی فراموش شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Without Dharma, we will be no different from animals.
[ترجمه ترگمان]بدون Dharma، ما هیچ تفاوتی با حیوانات نخواهیم داشت
[ترجمه گوگل]بدون دارما، ما از حیوانات متفاوت نخواهیم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. If you place the Dharma wheel in the ground, all those migrator beings who receive the dust and the sentient beings abiding in that ground will be liberated from the sufferings of the lower realms.
[ترجمه ترگمان]اگر چرخ Dharma را در زمین قرار دهید، تمام آن موجودات زنده که گرد و غبار را دریافت می کنند و موجوداتی که در این زمین هستند از رنج قلمروهای پایین تر آزاد خواهند شد
[ترجمه گوگل]اگر چرخ دهرام را در زمین قرار دهید، همه آن موجودات مهاجر که گرد و غبار را دریافت می کنند و موجودات ذهنی که در آن زمین ساکن هستند، از رنج های قلمرو های پایین تر آزاد خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Tolerance is mother to all kinds of Dharma Practice.
[ترجمه ترگمان]تحمل مادر همه نوع Practice است
[ترجمه گوگل]Tolerance مادر انواع تمرینات دارما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Dharma Master Shen Guang said,'snow is white, course. "
[ترجمه ترگمان]Shen Guang، استاد Dharma، گفت: \" برف سفید است \"
[ترجمه گوگل]استاد دهرما شن گوانگ گفت: 'برف سفید است، البته '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Dharma Master is good at associating with people of every level.
[ترجمه ترگمان]Master Dharma در ارتباط با افراد هر سطحی خوب است
[ترجمه گوگل]کارشناسی ارشد Dharma است در ارتباط با مردم در هر سطح خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The pair of Dharma instruments signify the blessing of the two patriarchs.
[ترجمه ترگمان]دو ابزار Dharma نشان دهنده برکت این دو شیوخ هستند
[ترجمه گوگل]جفت ابزارهای دارما به معنای برکت دو پدرسالار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[یوگا] نقش طبیعی که هر شخص در زندگی ایفا می کند - قانون اخلاقی - وظیفه

به انگلیسی

• laws and customs (hinduism); doctrine of the buddha (buddhism)

پیشنهاد کاربران

هشدار: این واژه به واژه ی " کارما " وابسته است و شایسته و بایسته است که باهم خوانده شوند!
واژه سانسکریت: از خانواده هندو ایرانی - زبان باستان ایران و هند! -
اسم پسرانه - دَهرما، dharma برگرفته شده از سانسکریت است!

دار: درخت، چوب، تخته - خانه، سرا، اندرون - نظم، قاعده، قانون ( کانون ) ، هنجار، دادیک، فردید، فرسار -
داشتن، دارا بودن، مالکیت، پاییدن، نگهداری

این واژه دارِ ما بوده است که اندک اندک و در پی گذشت زمان دارما شده است!

معنی: درخت زندگی ما، خانه عملکرد ما، اَشای ( در دین مَزدَیَسنا ) پیدایش ما -
چهارچوب ( چارچوب ) هستی ما، قانون های ( کانون های ) کاینات برای ما -
بر پا دارندگی هدفِ هستی ما، پاییدن از سرشت های ما، نگهداری از دادیک های زندگی ما

چرخ دارما که نشان پرچم هند است و شباهت آن با سه پند بزرگ زرتشت یا سپاس ( سه پاس ) :
پندار نیک ( هومَت ) - گفتار نیک ( هوخت ) - کردار نیک ( هورِشت )

چرخِ دارما که هشت پر دارد ( نشانه ستاره هشت پر آناهیتا ) >>> نمادی برای راه اصیل هشتگانه!
که به سه گروه دسته بندی می شود:
الف ) بینش ( سانسکریت: پَرگیا ) :
1. دیدگاه ( نگرش ) درست یا نیک
2. خواسته ( نیّت ) درست یا نیک

ب ) اخلاق مداری ( سانسکریت: شیلا ) :
3. گفتار درست یا نیک ( هوخت )
4. کردار درست یا نیک ( هورِشت )
5. زندگی ( هستی ) درست یا نیک

ج ) تمرکز ( کانون ) روانی ( سانسکریت: سامادی ) :
6. کوشش ( تلاش ) درست یا نیک
7. اندیشه ( پندار ) درست یا نیک ( هومَت )
8. مُراقبه ( درون پویی یا پایی ) درست یا نیک

آیین دارما ( چرخ دارما ) : ما را به سوی خداوند راهنمایی می کند و سبک ( الگو ) درست زندگی کردن را به ما می آموزد!

امیدوارم کُد ( رمز: کارما، دارمایِ ) >>> زندگی مان را از یاد نبریم!

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما