dewed


معنی: شبنم زده
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

شبنم زده (صفت)
dewed

معنی یا پیشنهاد شما