devour

/dɪˈvaʊər//dɪˈvaʊə/

معنی: خوردن، بلعیدن، حریصانه خوردن
معانی دیگر: اوباردن، اوباشتن، باولع خوردن، لمباندن، (با خشونت و شدت) نابود کردن، در کام خود فرو بردن، فراگرفتن، (با ولع) گوش کردن، نگریستن، دریافتن، سراپای وجود کسی را فراگرفتن، فرو بردن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. It was a horrid sight to see the lion devour the lamb.
صحنه وحشتناکی بود که دیدیم شیر بره را خورد

2. The animal doctor was pleased to see the terrier devour the dog food.
دامپزشک خوشحال شد که دید "تری یِر" (نوعی سگ شکاری)، غذای مخصوص سگ ها را خورد

3. My aunt devours four or five mystery books each week.
عمه ام هر هفته 4 یا 5 کتاب پلیسی را با اشتیاق می خواند

4. children devour fairy tales
بچه ها کشته و مرده داستان های جن و پری هستند.

5. Men live like fish, the great ones devour the small.
[ترجمه شکرنابی] انسانها همانند ماهی ها زندگی می کنند، بزرگها کوچک ها را می بلعند.
|
[ترجمه ترگمان]مردان مانند ماهی زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]انسانها مثل ماهی زندگی می کنند، آنهایی که بزرگ می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A medium-sized dog will devour at least one can of food per day.
[ترجمه ترگمان]یک سگ با سایز متوسط حداقل می تواند هر روز حداقل یک غذا بخورد
[ترجمه گوگل]یک سگ متوسط ​​می تواند حداقل یک قاشق غذا را در روز مصرف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Devour all on your deadly pyre!
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
[ترجمه گوگل]همه چیز را در کوره مرگبار خود بکشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The seasons would devour one another.
[ترجمه ترگمان]فصل ها یکی دیگر را می خورند
[ترجمه گوگل]فصل ها یکدیگر را می خوردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Sometimes they burrow through the cheeks and devour the tongue. '.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات آن ها در گونه ها نقب می زنند و زبان را می بلعند
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات آنها از طریق گونه ها روبرو می شوند و زبان را می خورند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Not so natural to put her down with a thud and devour her with a kiss.
[ترجمه ترگمان]خیلی طبیعی نبود که او را با یک ضربه محکم کند و او را با یک بوسه بخورد
[ترجمه گوگل]نه خیلی طبیعی است که او را با یک رانندگی پایین بیاورید و او را با یک بوسه بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Likewise the ground, the concrete, which did not cleave to devour or entomb him.
[ترجمه ترگمان]همچنین زمین، بتون، که برای بلعیدن و یا کشتن او از هم جدا نشده بود
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب، زمین، بتن، که به نفس کشیدن یا غرق شدن او نپیوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Shove his face into his own shit, they were learning, and he will devour it, smacking his lips.
[ترجمه ترگمان]صورتش را به گوه خودش فرو می کند، آن ها یاد می گیرند، و او آن را می بلعد و لب هایش را به هم می زند
[ترجمه گوگل]چهره خود را به گناه خود بچسبانید، آنها یاد گرفتند، و او آن را می بخشد، لبخند زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Hundreds of fans will be in the audience over the next two nights just waiting to devour those lines.
[ترجمه ترگمان]صدها طرفدار در دو شب آینده فقط منتظر هستند تا این خطوط را ببلعند
[ترجمه گوگل]صدها نفر از طرفداران در طی دو شب آینده در انتظار تماشای این خطوط هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The plants grow naturally in impoverished peat bogs, and they devour insects as a source of protein.
[ترجمه ترگمان]گیاهان به طور طبیعی در باتلاق های peat فقیر رشد می کنند و حشرات را به عنوان یک منبع پروتئین می دانند
[ترجمه گوگل]گیاهان به طور طبیعی در بوته های زیرزمینی فقیر زندگی می کنند و حشرات را به عنوان منبع پروتئین مصرف می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. An exotic beauty, with fire at her heart, a flame that could easily devour an unwary man.
[ترجمه ترگمان]یک زیبایی عجیب، با آتش در قلبش، آتشی که به راحتی می تواند یک مرد بی احتیاط را ببلعد
[ترجمه گوگل]یک زیبایی عجیب و غریب، با آتش در قلب او، شعله ای است که می تواند به راحتی یک مرد بی رحمانه را می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. They would tear to pieces the wild creatures they met and devour the bloody shreds of flesh.
[ترجمه ترگمان]موجودات وحشی را تکه پاره می کنند و تکه های گوشت خون آلود را می خورند
[ترجمه گوگل]آنها به قطعات موجودات وحشی که آنها ملاقات کرده اند را می شکند و قطعه های خونین گوشت را می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Then the ghoul will rob the corpse of the interred jewellery and devour the newly dead flesh with its sharp fangs.
[ترجمه ترگمان]سپس غول جسد جواهرات را از زمین جدا خواهد کرد و گوشت تازه مردگان را با دندان های تیز خود می بلعد
[ترجمه گوگل]سپس قهرمان، جسد جواهرات باستانی را از بین می برد و گوشت تازه مرده را با زخم های تیز خود می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

خوردن (فعل)
fit, gnaw, feed, strike, hit, match, eat, grub, drink, corrode, hurtle, devour, erode, take a meal

بلعیدن (فعل)
guzzle, gorge, pouch, swizzle, devour, swallow, engorge, ingurgitate

حریصانه خوردن (فعل)
gut, guzzle, gull, devour, engorge, gobble, lap, wolf

به انگلیسی

• prey upon, tear to pieces; gobble, consume, gorge
to devour something means to eat it quickly and eagerly.

پیشنهاد کاربران

با اشتیاق فراوان خواندن یا تماشا کردن یا گوش کردن
He was already devouring detective fiction as a young child.
She devoured everything she could lay her hands on: books, magazines, and newspapers.
He devoured science fiction books.
با سرعت زیاد خوردن
( در مورد آتش سوزی ) طعمه خود کردن

مثال: آتش ساختمان را طعمه خود کرد.
یک لقمه چپ کردن
لُنبوسیدَن.
درونبجیدن.
خوردن و خواندن با اشتیاق
معنی اول بلعیدنه، ولی معنی دوم کاملا نابود کردنه. مخصوصا آتش.

Venom devoured the box office.
ونوم باکس آفیس رو ترکوند ( یا منفجر کرد )
بلعیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما