deviator


منحرف، منحرف شونده
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The relationship between normalized deviator stress and stiffness shows a nonlinear. With the increase of the normalized deviator stress, the normalized stiffness decreases.
[ترجمه ترگمان]رابطه بین تنش نرمال شده نرمال شده و سفتی یک غیر خطی را نشان می دهد با افزایش تنش نرمال شده نرمال شده، سفتی نرمال شده کاهش می یابد
[ترجمه گوگل]رابطه بین استرس انحرافی نرمال و سختی نشان می دهد که غیر خطی است با افزایش استرس انحراف نرمال، سختی نرمال کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the test, after anisotropic consolidation, keeping the deviator stress, pore water is injected using pore water control apparatus under a constant volumetric strain controlled condition.
[ترجمه ترگمان]در تست، پس از تثبیت anisotropic، حفظ استرس deviator، آب منفذی با استفاده از دستگاه کنترل آب منفذی تحت شرایط تحت کنترل کرنش حجمی ثابت تزریق می شود
[ترجمه گوگل]در آزمایش پس از انجماد انجماد، حفظ استرس انحراف، آب معدنی با استفاده از دستگاه کنترل آب آشامیدنی تحت شرایط کنترل شده با فشار ثابت ثابت تزریق می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The more is principal stress deviator peak, the more possible is to emerge negative pore water pressure and to show more shear dilatation with high dry density.
[ترجمه ترگمان]هر چه بیشتر فشار اصلی فشار بیشتر باشد، افزایش فشار آب منفذی منفی و نشان دادن dilatation برشی بیشتر با چگالی خشک بالا است
[ترجمه گوگل]بیشترین اوج انحراف استرس است، بیشتر احتمال دارد منجر شود فشار منفی آب منفی و برای نشان دادن بیشتر انقباض برشی با تراکم خشک بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With the increase of initial deviator stress, the dynamic elastic modulus increases greatly under the same level of dynamic strain.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]با افزایش استرس انحراف اولیه، مدول الاستیک پویا به طور قابل توجهی تحت همان سطح فشار پویا افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Deviator 302-FB and the Accumulator A-020 are able to manage many of the handling solutions in an automatic line and in a small space.
[ترجمه ترگمان]The ۳۰۲ - FB و the A - ۰۲۰ قادر به مدیریت بسیاری از راه حل های مدیریت در یک خط اتوماتیک و در یک فضای کوچک هستند
[ترجمه گوگل]انحنای 302-FB و باتری A-020 قادر به مدیریت بسیاری از راه حل های حمل و نقل در یک خط اتوماتیک و در یک فضای کوچک هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The performances of deviator were studied in detail by combining the finite element theory and strut-and-tie model.
[ترجمه ترگمان]عملکرد of با ترکیب نظریه اجزای محدود و مدل پایه - و - پیوندی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]اجراهای انحراف به وسیله ترکیب تئوری عناصر محدود و مدل مفاصل و کراوات به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. William Baumol, one of the leading economists in this field, describes the entrepreneur as "the bold and imaginative deviator from established business patterns and practices".
[ترجمه ترگمان]ویلیام بامول، یکی از اقتصاددانان برجسته در این زمینه، کارآفرین را به عنوان \"the جسورانه و خلاق\" از الگوهای تجاری تثبیت شده و عملکرد توصیف می کند
[ترجمه گوگل]ویلیام Baumol، یکی از اقتصاددانان برجسته در این زمینه، کارآفرین را 'انحراف جدی و تخیلی از الگوهای و شیوه های کسب و کار پایه' توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It was found from triaxial tests on silty sand, the shear strength increases as relative density and confining pressure increases. The failure plane occurs when the deviator stress reaches peak point.
[ترجمه ترگمان]از آزمون های سه محوری بر روی ماسه لایدار، مقاومت برشی به عنوان چگالی نسبی و فشاری محدود شده افزایش می یابد صفحه شکست هنگامی رخ می دهد که فشار deviator به نقطه اوج برسد
[ترجمه گوگل]از آزمایشات سه تایی در شن و ماسه سیلیتی استفاده شد، مقاومت برشی به دلیل افزایش تراکم نسبی و محدود شدن فشار افزایش می یابد خطای شکست زمانی اتفاق می افتد که تنش انحرافی به نقطه اوج برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Researched friction loss and ultimate strength of external prestressing tendon considering deviator curvature radius and bending angle of prestressing tendon.
[ترجمه ترگمان]researched اصطکاک اصطکاکی اغتشاشی و مقاومت نهایی of خارجی prestressing با در نظر گرفتن انحنا و زاویه خمش of prestressing
[ترجمه گوگل]استحکام کششی و مقاومت نهایی تاندون پیش بند بندی خارجی را با توجه به شعاع انحنای خمشی و زاویه خمیدگی تاندون پیش تشدید بررسی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Unfortunately, previous work rarely incorporated the effect of initial deviator stress on cyclic degradation behavior and dynamic stress-strain relationship of soft clay.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه، کار قبلی به ندرت اثر فشار deviator اولیه بر رفتار فرسایش حلقوی و رابطه پویای تنش - کرنش خاک رس نرم را در بر گرفته بود
[ترجمه گوگل]متاسفانه، کار قبلی به ندرت تأثیر تنش انحرافی اولیه بر رفتار تخریب چرخه ای و رابطه ی تنش-تنش دینامیکی خاک رس نرم را شامل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The hardening function was formed by incorporating an equivalent plastic deviator strain and a volume strain.
[ترجمه ترگمان]تابع hardening با استفاده از کرنش deviator پلاستیکی معادل و کرنش حجمی تشکیل شد
[ترجمه گوگل]تابع سخت شدن با استفاده از یک سوپاپ انحنای معادل پلاستیکی و یک فشار حجمی شکل گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the range of analyzed consolidation ratio, the dynamic modulus of lime-treated soil increases markedly as long as consolidation ratio and deviator stress increase.
[ترجمه ترگمان]در محدوده نسبت استحکام تجزیه و تحلیل تحلیل شده، مدول دینامیک خاک تیمار شده آهک به طور قابل ملاحظه ای به میزان تثبیت و افزایش استرس deviator افزایش می یابد
[ترجمه گوگل]در محدوده نسبت تحکیم تحلیل شده، مدول پویای خاک تحت پوشش آهک به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد تا زمانی که نسبت تلفات و استرس انحرافی افزایش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Test results show that the coupling action of initial static deviator stress and cyclic shear stress and the drained conditions have great influence on cumulative strain rate.
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل]نتایج آزمون نشان می دهد که عمل جفت شدن استرس انحراف استاتیک اولیه و استرس انشعاب چرخه ای و شرایط تخلیه تاثیر زیادی بر میزان انباشته انباشته دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. When the failure criterion is decided, the limit accumulate energy dissipation can be fitted by a formula which includes the average stress, deviator stress ratio and cyclic axial stress.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که معیار شکست تصمیم گرفته شود، محدوده پراکندگی انرژی را می توان با یک فرمول که شامل تنش متوسط، نسبت فشار deviator و فشار محوری حلقوی می باشد، نصب کرد
[ترجمه گوگل]هنگامی که معیار شکست را تعیین می کنید، میزان تجمع انرژی را از طریق یک فرمول که شامل میانگین استرس، نسبت تنش انحرافی و استرس محوری سیلیکونی می باشد، تنظیم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[ریاضیات] اختلاف سنج، انحراف سنج

به انگلیسی

• someone or something that deviates

معنی یا پیشنهاد شما