developmental age

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] سن رشدی. 1. بطور کلی، هرگونه ارزیابی رشد برحسب هنجارهای سنی، 2. ارزیابی مرکب رشد بر پایه مجموعه ای از شاخص های رشد. این اصطلاح را بعضی از مولفین فقط در مورد فرآیند های جسمی، حسی و حرکتی بکار برده اند.

معنی یا پیشنهاد شما