desorption


پس دهى شیمى : واجذبى زیست شناسى : واتراوش علوم هوایى : جدا کردن گاز از مایع
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] واجذبی، دفع سطحی
[زمین شناسی] دفع
[نساجی] دفع - رطوبت تبخیر شده از نخ تر - انتقال جزئی از فاز مایع به گاز - دفع آب
[خاک شناسی] دفع سطحی
[پلیمر] واجذبی، دفع
[آب و خاک] دفع سطحی

پیشنهاد کاربران

واجذب، واتراوش
عدم جذب، دفع کردن
desorption ( خوردگی )
واژه مصوب: واجذبش
تعریف: زدودن اتم ها یا مولکول ها یا یون های برجذبیده از یک سطح
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما