descriptive statistics

تخصصی

[کامپیوتر] آمار تشریحی .
[ریاضیات] آمار توصیفی
[روانپزشکی] آمار توصیفی. برچسبی کلی برای استفاده از روش های آماری برای توصیف، سازماندهی و خلاصه کردن نمونه های داده ها. اساساً، آماره توصیفی رقمی است که وجهی از یک نمونه داده ها را نشان می دهد. مقادیر گرایش مرکزی، پراکندگی، و همبستگی از رایجترین آماره های توصیفی هستند هر چند برخی از مولفین طبقه آخر را مقوله ای جدا می شمارند.
[آمار] آمار توصیفی

پیشنهاد کاربران

descriptive statistics ( آمار )
واژه مصوب: آمار توصیفی
تعریف: شاخه ای از علم آمار که به گردآوری، سازمان دهی، توصیف، و نمایش اطلاعات عددی می پردازد

بپرس