descriptive statistic

تخصصی

[ریاضیات] آماره ی توصیفی، شاخص توصیفی

پیشنهاد کاربران

descriptive statistic ( آمار )
واژه مصوب: آمارة توصیفی
تعریف: نوعی آماره برای توصیف و سازماندهی داده های نمونه

بپرس