dental plaque

جمله های نمونه

1. CONCLUTIONS:Sonic electric toothbrush can help children effectively remove dental plaque. It's an efficient instrument for oral care of children.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری: مسواک برقی سونیک می‌تواند به کودکان کمک کند تا پلاک‌های دندانی را به‌طور مؤثر حذف کنند این یک ابزار کارآمد برای مراقبت از دهان کودکان است
[ترجمه ترگمان]CONCLUTIONS: مسواک الکتریکی صوتی می تواند به کودکان کمک کند تا به طور موثر پلاک دندان پزشکی را حذف کنند این ابزاری کارآمد برای مراقبت شفاهی از کودکان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. METHODS: The intact dental plaque biofilm specimen was generated on the tooth surface. The specimens of the biofilms were imaged and analyzed by confocal laser scanning microscope.
[ترجمه گوگل]روش ها: نمونه بیوفیلم پلاک دندانی دست نخورده روی سطح دندان تولید شد نمونه‌های بیوفیلم‌ها با میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال تصویربرداری و آنالیز شدند
[ترجمه ترگمان]روش ها: نمونه برش دندان پزشکی دست نخورده نمونه، در سطح دندان تولید شد نمونه های بیوفیلم ها، توسط میکروسکوپ اسکن لیزری confocal تصویربرداری و آنالیز شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Objective:To measure the fluoride concentrations in dental plaque and saliva after the use of sodium fluoride rinses and APF solutions and evaluate the significance in caries prevention.
[ترجمه گوگل]هدف: اندازه‌گیری غلظت فلوراید در پلاک و بزاق دندان پس از استفاده از شستشوی فلوراید سدیم و محلول‌های APF و ارزیابی اهمیت آن در پیشگیری از پوسیدگی
[ترجمه ترگمان]هدف: برای اندازه گیری غلظت های فلوراید در پلاک دندان پزشکی و بزاق پس از استفاده از سدیم فلورید rinses و راهحلهای APF و ارزیابی اهمیت پیش گیری از caries
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Methods: Hp in dental plaque from the same tooth position was determined with rapid crease test by one person at the same time.
[ترجمه گوگل]روش بررسی: اسب بخار در پلاک دندانی از همان موقعیت دندان با آزمایش چین سریع توسط یک نفر به طور همزمان تعیین شد
[ترجمه ترگمان]روش ها: Hp در پلاک دندان پزشکی از همان جایگاه دندان با تست سریع یک نفر در همان زمان مشخص شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Drinking black tea has been found to prevent dental plaque formation and to kill bacteria that infect teeth.
[ترجمه گوگل]مشخص شده است که نوشیدن چای سیاه از تشکیل پلاک دندانی جلوگیری می کند و باکتری های آلوده کننده دندان را از بین می برد
[ترجمه ترگمان]پیدا شده است که نوشیدن چای سیاه برای جلوگیری از تشکیل پلاک دندان پزشکی و کشتن باکتری ها که دندان را آلوده می کنند، پیدا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Results: Negative potential was observed on dental plaque.
[ترجمه گوگل]یافته‌ها: پتانسیل منفی روی پلاک دندانی مشاهده شد
[ترجمه ترگمان]نتایج: پتانسیل منفی بر روی پلاک دندان پزشکی مشاهده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Oolong suppresses dental plaque and helps prevent cavities.
[ترجمه گوگل]اولانگ پلاک دندان را سرکوب می کند و به جلوگیری از پوسیدگی کمک می کند
[ترجمه ترگمان]Oolong پلاک دندان پزشکی را سرکوب می کند و به جلوگیری از کرم خوردگی کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Dental plaque and calculus would deposite on denture surface in oral cavity, this results in many harmful effects for oral tissue.
[ترجمه گوگل]پلاک و جرم دندانی بر روی سطح پروتز در حفره دهان رسوب می‌کنند که این امر اثرات مضر زیادی برای بافت دهان دارد
[ترجمه ترگمان]لوح دندان و حساب دیفرانسیل و انتگرال بر روی سطح denture در حفره دهانی باز می گردد، که منجر به اثرات مضر بسیاری برای بافت شفاهی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. ObjectiveTo observe the effects of rhubarb and indomethacin rinse on dental plaque of patients with fixed appliance.
[ترجمه گوگل]هدف: مشاهده اثرات شستشوی ریواس و ایندومتاسین بر پلاک دندانی بیماران با دستگاه ثابت
[ترجمه ترگمان]ObjectiveTo اثرات of و indomethacin را بر روی پلاک دندان پزشکی بیماران با لوازم ثابت مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Objective To investigate the relationship between the characterizations of dental plaque biofilm and different oral diseases.
[ترجمه گوگل]هدف بررسی رابطه بین خصوصیات بیوفیلم پلاک دندانی و بیماری های مختلف دهان
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی رابطه بین ویژگی های بیوفیلم پلاک دندان پزشکی و بیماری های دهانی مختلف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The odontolith is the hard calcified or calcifying lump which is mainly formed by dental plaque .
[ترجمه گوگل]ادونتولیت یک توده سخت کلسیفیه یا کلسیفیه کننده است که عمدتاً توسط پلاک دندانی ایجاد می شود
[ترجمه ترگمان]odontolith یا lump سفت و سخت است که عمدتا توسط پلاک دندان پزشکی شکل می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Regular use of Xylitol has been shown to help reduce dental plaque – the first stage of cavity development, tartar formation and tooth staining – and promote better oral health.
[ترجمه گوگل]نشان داده شده است که استفاده منظم از زایلیتول به کاهش پلاک دندان - اولین مرحله ایجاد حفره، تشکیل تارتار و رنگ‌آمیزی دندان - و ارتقای سلامت دهان و دندان کمک می‌کند
[ترجمه ترگمان]استفاده منظم از Xylitol برای کمک به کاهش پلاک دندان پزشکی - مرحله اول توسعه حفره، شکل گیری تارتار و رنگ آمیزی دندان - و ترویج بهداشت دهان بهتر نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. There is little evidence to support the effect of tea on dental plaque inhibition but evidence to support the contribution of tea to fluoride intakes and thus theoretical protection against caries.
[ترجمه گوگل]شواهد کمی برای حمایت از اثر چای بر مهار پلاک دندانی وجود دارد اما شواهدی برای حمایت از سهم چای در دریافت فلوراید و در نتیجه محافظت نظری در برابر پوسیدگی وجود دارد
[ترجمه ترگمان]شواهد کمی برای حمایت از تاثیر چای بر روی مهار پلاک دندان پزشکی وجود دارد، اما شواهدی برای حمایت از سهم چای برای دریافت فلورید و در نتیجه حفاظت نظری در برابر caries وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Objective To study Helicobacter pylon (H. pylori ) in dental plaque and its relevance to chronic gastritis.
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه هلیکوباکتر پیلون (H pylori) در پلاک دندانی و ارتباط آن با گاستریت مزمن
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه تیر برق تیر (H pylori)در پلاک دندانی و ارتباط آن با gastritis مزمن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• layer of bacteria accumulated on the teeth

پیشنهاد کاربران

پلاک دندان/پژک دندان.
زیست لایه یا تجمعی از باکتری ها است که در سطوح داخل دهان رشد می کند و به صورت لایه ای سفید/زرد کمرنگ در سطح و بین دندان ها دیده می شود
پلاک دندان یا ( Dental Plaque ) به لایه ای نازک و چسبناک گفته می شود که حاوی میلیون ها باکتری است که به سطح دندان های شما می چسبد. این لایه بصورت روزانه به دندان ها چسبیده و باید هر روز پاک شود. پزشکان
...
[مشاهده متن کامل]
و محققان به پلاک دندان اصطلاحا بیوفیلم می گویند. زیرا در واقع تجمع بی شماری از میکروب ها و باکتری های زنده را در بر می گیرد. این روکش چسبنده به میکروب ها کمک می کند تا به سطوح مختلف دهان شما چسبیده و مشغول فعالیت و خرابکاری شوند.

dental plaque ( پزشکی - دندان پزشکی )
واژه مصوب: پُژَک دندان
تعریف: نهشته ای نرم و نازک که بر روی سطح دندان ها تشکیل می شود و عمدتاً شامل موسین ( mucin ) و انواع باکتری ها و محصولات آنها و یاخته های پوششی مرده است|||متـ . پُژَک plaque||| پُژَک باکتریایی bacterial plaque||| پُژَک میکربی microbial plaque
...
[مشاهده متن کامل]

بپرس