demisexual

پیشنهاد کاربران

کسی که فقط در صورت داشتن ارتباط عاطفیِ قوی ارتباطِ جنسی ( سکسی ) بر قرار می کند.
افراد demisexual فقط زمانی احساس رابطه جنسی با فردی می کنند که با او رابطه عاطفی داشته باشند. . . . یک فرد demisexual ممکن است به ندرت جذابیت جنسی را تجربه کند ، یا ممکن است احساس کشش جنسی کند اما علاقه زیادی به رابطه جنسی ندارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما