delusions

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. delusions of grandeur
هذیان عظمت (کژپنداشت خود بزرگ بینی)

تخصصی

[روانپزشکی] هذیان. عقیده باطلی است که با منطق قابل اصلاح نبوده و اعضاء دیگر گروهی که شخص متعلق به آن است، در آن عقیده شریک نیستند. هذیان ها مختص پسیکوزها هستند، بیشتر از همه در اسکیزوفرنی مشاهده می شوند، معهذا در سایر پسیکوزها، از جمله سندرم های عضوی مغز، منیک – دپرسیو، پارانویا و پسیکوز پیری نیز نادر نیستند.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما