delusion of wealth

پیشنهاد کاربران

هذیان ثروت | delusion of wealth
بیمار معتقد است که صاحب انبارهای طلا، جواهرات، و خزائن بی شمار است، مثلاً ادعا می کند که می خواهد برای هر فرد یک ماشین بخرد. در مانیا و روان پریشی های ناشی از فلج عمومی دیده می شود.
هذیان ثروت

بپرس