delusion of persecution

تخصصی

[روانپزشکی] هذیان گزند و آسیب - هذیان انتساب

انگلیسی به انگلیسی

• mistaken idea that one is being persecuted

پیشنهاد کاربران

هذیان گزند و آسیب | delusion of persecution
موضوع اصلی این هذیان عبارت است از اینکه شخص یا اشخاص یا یک سازمان و یا سازمان هایی بیمار را مورد حمله، سرزنش، تعقیب، آسیب قرار می دهند. معمولاً اشخاص بسیار نزدیک به شخص از هذیان گزند و آسیب کنار گذارده می شوند. مثلاً زن اسکیزوفرنیک شایت می کرد که زن همسایه گربه خود را تعلیم داده بود تا هر روز پشت پنجره اطاق من بنشیند و به من دهن کجی بکند یا بیماری اعتقاد داشت که اشخاصی که از پشت سر او می آمدند قصد داشتند از غفلت او استفاده کرده و ضربه ای به او وارد سازند. هذیان گزند و آسیب در اسکیزوفرنیای نوع پارنوئید دیده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

هذیان گزند اسیب، هذیان انتساب به خود
هذیان گزند و آسیب

بپرس