delusion of ensorcellment

پیشنهاد کاربران

هذیان جادو شدن | delusion of ensorcellment
بیمار فکر می کند که توسط نیروهای ناشناخته یا توسط افراد و اشخاص خاص سحر و جادو شده است. مرا جادو کرده اند یا چیزی در نوشابه من خوراندند باید توجه داشت که این نوع هذیان ها را نباید با عقایدی که ریشه در زمینه فرهنگی شخص دارند اشتباه کرد.
هذیان جادو شدن

سوال های مرتبط