delusion of deprivation

پیشنهاد کاربران

هذیان محرومیت | delusion of deprivation
عقیده باطل مبنی بر اینکه شخص به طور مرتب و نامنصفانه توسط اطرافیان خود غارت و چپاول می گردد. بیماری می گفت: موقع خواب مجبورم کیف پولم را زیر سر بگذارم تا از دزیده شدن آن جلوگیری کنم.
هذیان محرومیت

بپرس