deindividuation


نافردى شدن روانشناسى : نافردى کردن

پیشنهاد کاربران

فردیت زدایی
رها شدگی از خویش در پیوند با گروه، فراموش کردن فردیت خود به نفع گروه یا گروه هایی که به آن ها تعلق داریم.
فردزدایی، فردیت باختگی
فردی زدایی
deindividuation ( روان شناسی )
واژه مصوب: فردیت زدودگی
تعریف: حالت ناشناختگی نسبی فرد در گروه همراه با کاهش احساس فردیت اعضا و تقلیل خودآگاهی و تضعیف محدودیت های درونی اعضای گروه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما