degassing


الکترونیک : گازربایى
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] گاززدایی فرایند خارج کردن و تخلیه ی گازهای جمع شده در قسمتهای داخلی لامپ تصویر که معمولاً از طریق گرم کردن لامپ در هنگام تخلیه انجام می پذیرد .
[نساجی] گاز زدایی - خارج سازی گاز از جسم یا محیط
[نفت] گاززدایی
[پلیمر] گاززدایی

پیشنهاد کاربران

( زمین شناسی ) تبلور، تفریق ماگمایی
degassing ( مهندسی مواد و متالورژی )
واژه مصوب: گاززدایی
تعریف: واکنش شیمیایی یا شیمیایی ـ فیزیکی حاصل از افزودن یک ماده به فلز مذاب برای خارج کردن گازهای آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما