deforestration

پیشنهاد کاربران

جنگل زدایی به ریشه کنیِ درختان جنگلیِ یک منطقه یا زمین گفته می شود که در نتیجهٔ آن، تمام یا بخشِ بزرگی از درختان قطع می شود و پهنهٔ جدید به عنوانِ یک منطقهٔ غیرجنگلی موردِ استفاده قرار می گیرد. تبدیلِ زمین های جنگلی به مزارع یا استفادهٔ شهری، نمونه هایی از جنگل زدایی است
فرقش با logging اینه که logging می تونه برای سلامت جنگل مفید باشه مثل بریدن درخت های پیر ولی deforestration نه نمی تونه
قطع بیش از حد درختان
جنگل زدایی

بپرس