defenestrate

انگلیسی به انگلیسی

• throw (an object) out of the window

پیشنهاد کاربران

خود را از پنجره بیرون انداختن
بُروپَنجِرِهیدَن/بُروپَنجِرِستَن
از "بُرو" ( کوتاهیده "بُرون" به اضافه "پنجره" ( در لاتین fenestra ) به علاوه "یدن" ( پسوند کارواژه ساز ) .
بروپنجرهیدن به بروپنجرستن می ترادیسه، مانند :
خواهیدن = خواستن
کاهیدن = کاستن

اخراج شدگان_رانده شدگان

بپرس