defect concentration diagram

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] نمودار تمرکز نقص ها - متشکل است از تصویری از یک محصول که آن را در نماهای مختلف نشان می دهد و محل و یا محل های ایجاد عیب را بر روی محصول نشان می دهد .

معنی یا پیشنهاد شما