decomposer


تجزیه کننده زیست شناسى : جداساز
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] تجزیه کننده

به انگلیسی

• something that causes decay; dismantler

معنی یا پیشنهاد شما