decision aversion

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] بیزاری از تصمیم. گرایش به فرار از تصمیم گیری، سخت و دشوار تصمیم گرفتن.

معنی یا پیشنهاد شما