decapitated distribution

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] توزیع سربریده

پیشنهاد کاربران

decapitated distribution ( آمار )
واژه مصوب: توزیع سربریده
تعریف: توزیعی که اولین مقدار آن حذف شده باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما