deacon

/ˈdiːkən//ˈdiːkən/

معنی: شماس، سرود مذهبی قرائت کردن
معانی دیگر: (کلیساهای کاتولیک و آنگلیکان) دیکون (که مقام او یک رده زیر مقام کشیش یا priest است)، (برخی کلیساهای پروتستان) شماس (که کشیش یا minister را در امور غیرنیایشی کمک می دهد)، (قدیمی - عامیانه - معمولا با : off) سوره یا سرودی را بلند قرائت کردن (به منظور آنکه حضار آنرا با صدای بلند تکرار کنند)، خادم کلیسا که به کشیش یا اسقف کمک میکند

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: in certain Christian churches, a clergyman just below a priest in rank.

(2) تعریف: in other Christian churches, a layman who performs specified duties.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: deacons, deaconing, deaconed
مشتقات: deaconship (n.)
• : تعریف: to falsely represent (something), as by displaying (produce) with only the best items showing.

جمله های نمونه

1. He was ordained deacon in 1833 and priest in 183
[ترجمه گوگل]او در سال 1833 به عنوان شماس و در سال 183 به عنوان کشیش منصوب شد
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۸۳۳ کشیش شده بود و کشیش در ۱۸۳
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Diaper was ordained deacon in Wells on 19 June 170 and served subsequently as curate in Brent in the same diocese.
[ترجمه گوگل]پوشک در 19 ژوئن 170 به عنوان شماس در ولز منصوب شد و متعاقباً به عنوان سرپرست در برنت در همان اسقف نشین خدمت کرد
[ترجمه ترگمان]Diaper در ۱۹ ژوئن ۱۷۰ در ولز به مقام کشیشی رسید و متعاقبا به عنوان معاون کشیش در برنت در همان منطقه خدمت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mr Deacon remained impassive throughout the performance.
[ترجمه گوگل]آقای دیکن در طول اجرا بی‌تفاوت ماند
[ترجمه ترگمان]آقای Deacon در سراسر نمایش خونسرد باقی ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ordained deacon in 187 he became the first chaplain of Clifton College Mission.
[ترجمه گوگل]او در سال 187 به عنوان شماس منصوب شد و اولین کشیش کالج کلیفتون شد
[ترجمه ترگمان]کشیش Ordained در ۱۸۷ او اولین کشیش Clifton College بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The same man apparently also posed as a deacon at a nearby Catholic parish but fled when confronted.
[ترجمه گوگل]ظاهراً همان مرد به عنوان یک شماس در یکی از محله های کاتولیک در همان حوالی ظاهر شد اما هنگامی که با آن مواجه شد فرار کرد
[ترجمه ترگمان]مردی که ظاهرا به عنوان یک کشیش در یک ناحیه کاتولیک در آن حوالی نیز حضور داشت، هنگامی که با او روبرو شد، گریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To: John Deacon. From: Maria Soames. Re: computer system.
[ترجمه گوگل]به: جان دیکن از: ماریا سومز پاسخ: سیستم کامپیوتری
[ترجمه ترگمان]به: جان دیکن از: ماریا سومز Re: سیستم کامپیوتری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. After he served for a year as a deacon he was ordained as a priest.
[ترجمه گوگل]پس از یک سال خدمت به عنوان شماس به عنوان کشیش منصوب شد
[ترجمه ترگمان]بعد از این که یک سال به عنوان شماس کشیشی خدمت کرد، کشیش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He said: When you are ordained deacon you have arrived.
[ترجمه گوگل]گفت: وقتی به شماس منصوب شدی رسیدی
[ترجمه ترگمان]گفت: وقتی که شما کشیش کشیشی هستید، شما رسیدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. His preparation to be a deacon was disturbed by a death and by mental illness.
[ترجمه گوگل]آمادگی او برای یک شماس به دلیل مرگ و بیماری روانی مختل شد
[ترجمه ترگمان]آمادگی او برای شماس افتخاری بود که براثر مرگ و بیماری روانی مزاحم شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ron Deacon is adoptive father to five love bird chicks, who need constant care and attention.
[ترجمه گوگل]ران دیکن پدرخوانده پنج جوجه پرنده عشق است که نیاز به مراقبت و توجه دائمی دارند
[ترجمه ترگمان]رون دی کن پدر خونده ۵ تا جوجه پرنده دوست داره که به مراقبت و رسیدگی احتیاج داره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. During this time he was ordained deacon and priest.
[ترجمه گوگل]در این مدت او را به عنوان شماس و کشیش منصوب کردند
[ترجمه ترگمان]در این مدت کشیش و کشیش کشیش شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Cheltenham chairman Dennis Deacon is hoping his luck holds for tonight's replay at Bournemouth.
[ترجمه گوگل]دنیس دیکن، رئیس چلتنهام امیدوار است که شانس او ​​برای بازی مجدد امشب در بورنموث باشد
[ترجمه ترگمان]رئیس Cheltenham، \"دنیس Deacon\" (Dennis Deacon)امیدوار است که بخت و اقبال او برای پاسخ امشب به Bournemouth برگزار شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mrs Deacon sat at one end of the long table and I sat at the other.
[ترجمه گوگل]خانم دیکن در یک سر میز بلند و من در سر دیگر آن نشستم
[ترجمه ترگمان]خانم وی دی در یک انتهای میز طویل نشسته بود و من پشت میز دیگر نشسته بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. She detested Mrs Deacon, who was like a sterner, more forthright edition of Mrs Martin.
[ترجمه گوگل]او از خانم دیکن متنفر بود، که مانند نسخه‌ای خشن‌تر و صریح‌تر از خانم مارتین بود
[ترجمه ترگمان]از خانم وی دی نفرت داشت که مثل یک نسخه خشن و forthright از خانم مارتین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. CANON XLII: If any Bishop, or Presbyter, or Deacon wastes his time by playing dice, or getting drunk, either let him desist therefrom or let him be deposed from office.
[ترجمه گوگل]CANON XLII: اگر اسقف، یا پرسبیتر، یا شماس وقت خود را با بازی تاس یا مست شدن تلف می‌کند، یا اجازه دهید از آن دست بکشد یا از مقام خلع شود
[ترجمه ترگمان]canon XLII: اگر هر اسقف یا Presbyter یا Deacon وقت خود را با طاس بازی کردن یا مست شدن هدر دهد یا اجازه دهد از آن دست بردارد یا از مقامش عزل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شماس (اسم)
deacon

سرود مذهبی قرائت کردن (فعل)
deacon

انگلیسی به انگلیسی

• assistant to the minister of a church
a deacon is a member of the clergy, for example in the church of england, who is lower in rank than a priest.
a deacon is also a man or woman who is not ordained but who assists the minister in some protestant churches.

پیشنهاد کاربران

شَمّاس
عمدتاً در بریتانیا در برخی کلیساها، یک مقام رسمی اعم از مرد یا زن، که از نظر رتبه کمتر از کشیش است و برخی از وظایف کشیش را انجام می دهد.
عمدتاً ایالات متحده در برخی کلیساها، یک فرد غیر روحانی ( یک فرد عادی بدون آموزش مذهبی ) که به اداره و سازماندهی کلیسا کمک می کند.
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deacon?q=Deacon• https://en.wikipedia.org/wiki/Deacon• https://vajehyab.com/moein/شماس
دستیار کشیش. دستیار .
شَمّاس
شماس در مسیحیت از خادمان کلیسا است و آغازگر سلسله مراتب روحانیت در کلیساست. شماس در مراسم دعا و نماز تنها اجازه تلاوت رساله ها را دارد مگر شماس انجیلی شده باشد.
مقام های شماس خود به سه رتبه تقسیم میشود. شماس دربان، شماس یاور، شماس انجیلی
روضه خوان
مداح، قاری
دیو
سرود مذهبی
دیو

بپرس