day in and day out

پیشنهاد کاربران

Phrase :
کاری را رو به طور مرتب و در مدت طولانی انجام دادن
روز به روز
هر روزه
معمولا در مورد چیزهای کسل کننده، ملال آور :

هر روز خدا
بار ها و بار ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما