day after day


دایما، یک روز پس از روز دیگر

جمله های نمونه

1. They lolled and lolloped about day after day.
[ترجمه ترگمان]هر روز بعد از ظهر به آنجا می رفتند و می نشستند
[ترجمه گوگل]آنها از روز و روز درهم و برهم زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She sat in the house day after day, pining for her lover.
[ترجمه ترگمان]فردای آن روز در خانه نشسته بود و به دنبال معشوق خود می گشت
[ترجمه گوگل]او در خانه روزی روزگاری نشسته و عاشقش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The same problems keep coming up day after day.
[ترجمه ترگمان]مشکلات مشابهی در روز بعد از روز به وجود می آیند
[ترجمه گوگل]مشکلات مشابه روز به روز در حال افزایش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He continued the work day after day.
[ترجمه ترگمان]او روز بعد به کار خود ادامه داد
[ترجمه گوگل]او روز کار را روز بعد ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I'm so tired of doing the same job, day after day.
[ترجمه ترگمان]من از انجام دادن یک کار خسته شدم، روز بعد از روز
[ترجمه گوگل]من خیلی از کار روزمره خسته شده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She hates doing the same work day after day.
[ترجمه ترگمان] اون از انجام یه کار در روز بعد از روز متنفره
[ترجمه گوگل]او نفرت از انجام یک روز کاری روزمره دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Day after day went by and still no message arrived.
[ترجمه ترگمان]روز گذشت و هنوز پیغامی نرسیده بود
[ترجمه گوگل]روز بعد روز رفت و هنوز هیچ پیامی وارد نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Day after day she waited in vain for him to telephone her.
[ترجمه ترگمان]روز پس از آن بی هوده منتظر ماند تا به او تلفن بزند
[ترجمه گوگل]روزی روزی او بیهوده منتظر او بود تا به او تلفن کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I couldn't stand sitting at a desk day after day.
[ترجمه ترگمان]من نمی توانستم در یک روز بعد از روز پشت میز بنشینم
[ترجمه گوگل]من نمیتوانم روزی روزگاری نشسته باشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Smashing down mogul fields all day long, day after day, sounds great to skiers in their 20s.
[ترجمه ترگمان]برای اسکی بازان در تمام روز، هر روز، روز بعد از روز، برای اسکی بازان در سن ۲۰ سالگی بسیار عالی به نظر می رسد
[ترجمه گوگل]در طول روز، روز به روز، زمین های مغول را سرکوب می کنید، برای 20 سالگی اسکی بازان عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Hundreds of trade unionists came day after day to support the Grunwick strikers on the picket line.
[ترجمه ترگمان]صدها نفر از اعضای اتحادیه های کارگری در روز بعد از روز برای حمایت از اعتصاب کنندگان اعتصاب کنندگان اعتصاب کردند
[ترجمه گوگل]صدها نفر از اعضای اتحادیه های صنفی روز به روز برای حمایت از مهاجمان Grunwick در خط مشت زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Day after day this treatment continued until authorities finally suspended him from a ceiling for a whipping.
[ترجمه ترگمان]روز بعد این درمان ادامه یافت تا اینکه مسئولان سرانجام او را از سقفی برای شلاق زدن به حالت تعلیق درآوردند
[ترجمه گوگل]روز به روز این درمان ادامه پیدا کرد تا اینکه مقامات در نهایت او را از سقف برای شلاق زدن به حالت تعلیق درآورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This is becoming impossible for them as, day after day, we learn of new allegations about their private lives.
[ترجمه ترگمان]این برای آن ها مانند هر روز پس از روز غیرممکن می شود، ما از اتهامات جدید در مورد زندگی خصوصی آن ها آگاه می شویم
[ترجمه گوگل]این برای آنها غیرممکن است؛ روز به روز، ما از اتهامات جدید درباره زندگی شخصی خود یاد می گیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Day after day, Newland spots the buses pulled over on the shoulder along an undeveloped stretch of Scottsdale Road.
[ترجمه ترگمان]روز بعد، Newland اتوبوس ها را در امتداد جاده ای توسعه نیافته از جاده Scottsdale عبور می دهد
[ترجمه گوگل]روزی روزگاری، Newland نقاط اتوبوس های بیش از شانه در امتداد یک قسمت از توسعه نشده از جاده Scottsdale
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Day after day, month after month, I followed death.
[ترجمه ترگمان]بعد از یک ماه، ماه بعد از ماه، من مرگ را دنبال کردم
[ترجمه گوگل]روز بعد از روز، ماه بعد از ماه من مرگ را دنبال کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• every day, each day

پیشنهاد کاربران

هر روز، همه روزه
روز به روز
یکی پس از دیگری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما