data grouped

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] داده های گروهبندی شده

معنی یا پیشنهاد شما