data encryption

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] حفاظت داده
[برق و الکترونیک] رمز بندی داده ها تبدیل داده های رایانه ای به شکل نامفهوم برای دریافت کنند گان غیر مجاز، سیستم حفاظت بر اساس کلید رمزی است که به هر مشتری اختصاص می یابد . داده ها در نقطه ی ارسال با این کلید رمز بندی و در نقطه ی دریافت رمزشایی می شوند .

پیشنهاد کاربران

data encryption ( رمزشناسی )
واژه مصوب: رمزگذاری داده ها
تعریف: فرایندی که در آن داده ها به دلایل امنیتی رمزگذاری شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما