data domain

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] حوزه ی داده جنبه ای از سیستم های رقمی که با شارش داده ها، قالب داده ها، معماری تجهیزات و مفاهیم فضای حالت مشخص می شود .

معنی یا پیشنهاد شما