data bank data base

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] بانک داده ها، پایگاه داده ها یک یا چند مجموعه از داده ها که عموماً به شکل مناسب برای پردازش رایانها ی، روی نوار مغناطیسی یا دیسک ذخیره می شوند .

معنی یا پیشنهاد شما