data aggregate

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] متراکم سازی داده ها ؛ تراکم داده ها داده های متراکم ؛ مجموعه ای از اقلام داده درون یک رکورد که نامی به آن داده شده است و به صورت کلی به آن رجوع می گردد .

معنی یا پیشنهاد شما