data adjusting

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] تعدیل داده ها

معنی یا پیشنهاد شما