damnification

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. But the damnification decreased again when the magnetic intensity increased to 0. 4 T.
[ترجمه ترگمان]اما هنگامی که شدت مغناطیسی به ۰ افزایش یافت، damnification مجددا کاهش یافت ۴ تی
[ترجمه گوگل]اما انفجار زمانی که شدت مغناطیسی به 0/4 تن افزایش پیدا کرد، دوباره کاهش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The monitoring system for neonate's brain damnification has noninvasive, multiparameter, and continuous features.
[ترجمه ترگمان]سیستم پایش برای مغز neonate noninvasive، multiparameter، و ویژگی های پیوسته دارد
[ترجمه گوگل]سیستم نظارت بر انفجار مغز نوزادان دارای ویژگی های غیر تهاجمی، چند پارامتر و پیوسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The damnification, of the nose and triangle region in face, is very familiar in the boxing.
[ترجمه ترگمان]damnification، از بینی و ناحیه مثلث در مقابل، بسیار آشنا به بوکس می باشد
[ترجمه گوگل]انفجار، ناحیه بینی و مثلث در چهره، در بوکس بسیار آشنا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All damnification influences severely life of die.
[ترجمه ترگمان]همه damnification به شدت جان خود را از دست می دهند
[ترجمه گوگل]تمام انقراض به شدت تحت تأثیر زندگی مری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The medical bandage can ease pain, diminish inflammation to the acute, chronic parenchyma damnification and arthral damnification. Efficiency ratio is 9 4%.
[ترجمه ترگمان]بانداژ پزشکی می تواند درد را تسکین دهد و التهاب را به مغز حاد و مزمن damnification و arthral damnification کاهش دهد نرخ بازده ۹ درصد است
[ترجمه گوگل]باند پزشکی می تواند درد را کاهش دهد، التهاب را به لکنت مزمن حاد، مزمن پارنچیمه و انقراض آرترال کاهش دهد نسبت کارایی 9 4٪ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Expounded a test absorptance for electric equipment which was affected by damp and part damnification.
[ترجمه ترگمان]expounded یک absorptance آزمایشی برای تجهیزات الکتریکی است که تحت تاثیر رطوبت و بخش damnification قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]تست جذب برای تجهیزات الکتریکی که تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض رطوبت و بخشی قرار گرفت، تثبیت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Smooth blasting of slope excavation would inevitably bring on damnification of slope remaining rock mass.
[ترجمه ترگمان]تخلیه یکدست خاکبرداری در خاکبرداری به طور اجتناب ناپذیری بر damnification از توده سنگ باقی مانده فرود می آید
[ترجمه گوگل]انفجار صاف از حفاری های شیب ناگزیر به تخریب توده سنگ باقی مانده شیب می انجامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Mostly because abortion, labor, surgical operation or not clean sexual behavior come cervix uteri's damnification, the pathogen penetration comes the infection.
[ترجمه ترگمان]بیشتر به این دلیل که سقط جنین، کار جراحی، عمل جراحی و یا رفتار جنسی تمیز به زن رحم مراجعه می کنند، نفوذ پاتوژن ها ناشی از عفونت است
[ترجمه گوگل]به دلیل سقط جنین، کار، عمل جراحی یا رفتار جنسی خالص جنسی، انقباض رحم رحم، نفوذ پاتوژن به عفونت منتهی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As its unconventionality and danger, gym is one of the items which easily cause sports damnification.
[ترجمه ترگمان]باشگاه ورزشی یکی از مواردی است که به راحتی باعث ایجاد ورزش های ورزشی می شود
[ترجمه گوگل]ورزش و تناسب اندام از جمله مواردی است که به راحتی باعث خرابکاری ورزش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Magnetic resonance imaging ( MRI ) is un - interventional and no damnification, which has extensive use in clinic diagnosis.
[ترجمه ترگمان]تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)غیر مداخله ای و غیر مداخله ای است که کاربرد گسترده ای در تشخیص کلینیک دارد
[ترجمه گوگل]تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) غیر مداخله ای و بدون انهدام است که استفاده گسترده ای در تشخیص کلینیک دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Objective To discuss a new method of curing the damnification at infrapatellar structure(patellar ligament and the structure around it).
[ترجمه ترگمان]هدف برای بحث در مورد روش جدید درمان damnification در ساختار infrapatellar (رباط patellar و ساختار اطراف آن)
[ترجمه گوگل]هدف: بحث در مورد یک روش جدید برای درمان لکه بینی در ساختار infrapatellar (رباط پاتلا و ساختار اطراف آن)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Through the calculation, analyzing the influence of anti - seepage of the geo membrane with damnification .
[ترجمه ترگمان]در این محاسبه، تجزیه و تحلیل تاثیر نفوذ ضد نشت به غشا geo با damnification ها صورت گرفت
[ترجمه گوگل]از طریق محاسبه، تجزیه و تحلیل اثر ضد انهدام غشاء جغرافیایی با انهدام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Obstinate edema after penis lengthening surgery has a close relation with the damnification of dorsal superficial vein and dorsal and lateral lymphatic vessel of penis.
[ترجمه ترگمان]ورم سرسختانه و سمج، بعد از عمل جراحی، روابط نزدیک با the رگ فوقانی و غدد لنفاوی فوقانی و شکاف های جانبی penis دارد
[ترجمه گوگل]ادم پس از عمل جراحی طولانی مدت آلت تناسلی، ارتباط نزدیکی با ریزش ورید سطح پشتی و عضله لنفاوی پشتی و جانبی آلت تناسلی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Though the traditional dressing can keep moisture and protect wound, its easy to conglutinate the wound during the process of concrescence which can result in the second damnification.
[ترجمه ترگمان]با این که لباس پوشیدن سنتی می تواند رطوبت را حفظ کرده و از زخم حفاظت کند اما آسان کردن زخم در طول فرآیند of که می تواند منجر به damnification دوم شود آسان است
[ترجمه گوگل]گرچه سنتی سنتی می تواند رطوبت و محافظت از زخم را حفظ کند، آن را آسان می سازد زخم را در طول فرایند رسوب زدایی که می تواند موجب تخریب دوم شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[حقوق] اضرار، فعل زیانبار

به انگلیسی

• causing of damage or loss (law)

معنی یا پیشنهاد شما