daisy chain interrupt

تخصصی

[کامپیوتر] یک سیستم وقفه که در آن دستگاههای جانبی از طریق گذرگاه به کامپیوتر وصل می شوند

پیشنهاد کاربران

بپرس