dah

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Dahmer is serving life for murdering 17 men, including 15 butchered in Milwaukee, Wisconsin.
[ترجمه ترگمان]Dahmer در حال خدمت به زندگی برای قتل ۱۷ مرد از جمله ۱۵ کشته در میلواکی، ویسکانسین است
[ترجمه گوگل]دهر در خدمت زندگی است که برای قتل 17 مرد، از جمله 15 قتل عام در میلواکی، ویسکانسین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Spoken clearly, the sounds “dah” and “bah” are easy to distinguish.
[ترجمه Youngdiako] ( داح, dah ) کلمه ای برای نشان دادن خندیدن، مانند ( lol ) است.
|
[ترجمه ترگمان]به طور واضح و به وضوح شنیده می شود و به راحتی قابل تشخیص است
[ترجمه گوگل]به وضوح صحبت می شود، برای تلفن های موبایل 'Dah' و 'Bah' آسان تشخیص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "DO YOU WANT A CIGARETTE?" I ask Htan Dah, holding up a pack of Thai-issue Marlboros.
[ترجمه ترگمان]\"آیا می خواهی A را انتخاب کنی؟\" من از Htan Dah می خواهم که یک گروه از Marlboros - را در دست دارد
[ترجمه گوگل]آیا میخواهی یک رقص سای؟ من از هانت دا می خواهم که یک بسته تایلندی مارلبور را نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is what Qat & acirc ; dah says .
[ترجمه ترگمان]می گوید: این همان چیزی است که Qat acirc می گوید
[ترجمه گوگل]این چیزی است که Qat * acirc؛ دیه میگه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To test the hypothesis that economic recessions lead to reduced global development assistance for health (DAH).
[ترجمه ترگمان]برای آزمایش این فرضیه که رکود اقتصادی منجر به کاهش کمک توسعه جهانی برای سلامت می شود (DAH)
[ترجمه گوگل]برای تست فرضیه این است که رکود اقتصادی منجر به کاهش کمک جهانی توسعه برای بهداشت (DAH) می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Htan Dah said that in addition to present staff, there were visitors from other offices and NGOs, plus staff currently "inside"—in Burma.
[ترجمه ترگمان]Htan Dah گفت که علاوه بر کارکنان کنونی، بازدیدکنندگانی از ادارات دیگر و سازمان های غیر دولتی و به علاوه پرسنل \"داخل\" برمه وجود داشتند
[ترجمه گوگل]دان دان گفت که علاوه بر کارمندان فعلی، بازدیدکنندگان از دفاتر و سازمان های غیر دولتی و همچنین کارمندان در حال حاضر در داخل در برمه حضور دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Yet if you play a film clip in which the soundtrack says “dah” while the image on the screen shows a mouth saying “bah, ” people will swear they heard “bah. ”
[ترجمه ترگمان]با این حال اگر یک قطعه فیلم بازی کنید که در آن متن فیلم می گوید: \"او\" در حالی که تصویر روی صفحه یک دهان را نشان می دهد، مردم قسم خواهند خورد که \"به\"
[ترجمه گوگل]با این حال اگر شما یک فیلم کلیپ را اجرا کنید که در آن موسیقی متن فیلم می گوید 'dah' در حالی که تصویر روی صفحه نمایش دهان می گوید 'بله'، مردم سوگند یاد می کنند که 'بله '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. "DO YOU HAVE PICTURE?" Htan Dah asked one evening. "Of your friends?"
[ترجمه ترگمان]\"آیا تصویری داری؟\" Htan Dah \"یک شب پرسید:\" از دوستان تو؟ \"
[ترجمه گوگل]آیا شما تصویر دارید؟ هفت روز از شب بخیر پرسید 'از دوستانت؟'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. "Yes!" Htan Dah said. "If they are caught, they could die. "
[ترجمه ترگمان]\" \" \"بله!\" Htan Dah گفت: \" اگر دستگیر شوند، آن ها خواهند مرد \"
[ترجمه گوگل]بله! دان دا گفت 'اگر آنها گرفتار شوند، می توانند بمیرند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Are you an existing Dah Sing Bank Credit Cardholder?
[ترجمه ترگمان]آیا شما یک بانک Sing Dah existing existing هستید؟
[ترجمه گوگل]آیا شما یک دارنده کارت اعتباری Dah Sing Bank هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Any important decrease in overall DAH following the current economic recession would have little historical precedent and claims of inevitability would be unjustifiable.
[ترجمه ترگمان]هر کاهش مهم در شرایط کلی پس از رکود اقتصادی فعلی، دارای سابقه تاریخی کمی خواهد بود و ادعای اجتناب ناپذیر بودن اجتناب ناپذیر خواهد بود
[ترجمه گوگل]هر کاهش مهمی در کل DAH پس از رکود اقتصادی کنونی، پیشینه کمی تاریخی داشته و ادعاهایش بر اجتناب ناپذیر بودن آن غیر قابل اثبات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Htan Dah said very little. Once, he asked me to clarify the gender of the girl I was pointing to on the screen.
[ترجمه ترگمان]حرف او را قطع کرد و گفت: یک بار، او از من خواست که جنسیت آن دختر را روشن کنم
[ترجمه گوگل]دان دان گفت: بسیار کم است یک بار او از من خواسته بود تا جنسیت دختر من را که روی صفحه قرار داشت را روشن کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Dietz, who once spent three days examining Wisconsin cannibal Jeffrey Dahmer, has never talked with Davis.
[ترجمه ترگمان]Dietz، که زمانی سه روز به بررسی آدمی خوار ویسکانسین، جفری Dahmer، پرداخت، هرگز با دیویس صحبت نکرده است
[ترجمه گوگل]دیتز، که یک بار سه روز در حال بررسی یی فری دهر، کشیش ویسکانسین، با دیویس صحبت نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. No statistically significant association was found in the short or long run between measures of economic recession and the amount of official DAH committed or disbursed.
[ترجمه ترگمان]هیچ ارتباط آماری معنی داری در کوتاه مدت یا طولانی مدت بین معیارهای رکود اقتصادی و میزان of رسمی انجام شده یا پرداخت نشد
[ترجمه گوگل]هیچ ارتباط آماری معنی دار بین کوتاه مدت یا بلندمدت بین میزان رکود اقتصادی و میزان DAH رسمی یا پرداخت نشده وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. My Marlboros are adorned with a legally mandated photographic deterrent, a guy blowing smoke in a baby's face, but it doesn't deter Htan Dah.
[ترجمه ترگمان]Marlboros من با یک مانع عکاسی به لحاظ قانونی آراسته شده اند، فردی که دود را در صورت یک کودک می کشد، اما it Dah را نمی ترساند
[ترجمه گوگل]Marlboros من با یک بازدارنده عکاسی قانونی مجاز است، یک پسر دمیدن دودی را در چهره کودک، اما آن را نمی کند Htan Dah است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• dash, long tone forming a letter or part of a letter in morse code

پیشنهاد کاربران

وقتی کسی یه چیزی میگه که نشون میده خیلی خنگه بعدش ما میتونیم اینو بگم مثال:

?Yoo did you know that apple is a circle -
!Dah -
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما