dah

جمله های نمونه

1. Dahmer is serving life for murdering 17 men, including 15 butchered in Milwaukee, Wisconsin.
[ترجمه گوگل]دامر به خاطر قتل 17 مرد، از جمله 15 قصابی در میلواکی، ویسکانسین، در حال گذراندن عمر است
[ترجمه ترگمان]Dahmer در حال خدمت به زندگی برای قتل ۱۷ مرد از جمله ۱۵ کشته در میلواکی، ویسکانسین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Spoken clearly, the sounds “dah” and “bah” are easy to distinguish.
[ترجمه Youngdiako] ( داح, dah ) کلمه ای برای نشان دادن خندیدن، مانند ( lol ) است.
|
[ترجمه گوگل]با صحبت واضح، صداهای "دا" و "با" به راحتی قابل تشخیص هستند
[ترجمه ترگمان]به طور واضح و به وضوح شنیده می شود و به راحتی قابل تشخیص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "DO YOU WANT A CIGARETTE?" I ask Htan Dah, holding up a pack of Thai-issue Marlboros.
[ترجمه گوگل]"سیگار میخوای؟" از هتان داه می پرسم که بسته ای از مارلبروهای تایلندی را در دست گرفته است
[ترجمه ترگمان]\"آیا می خواهی A را انتخاب کنی؟\" من از Htan Dah می خواهم که یک گروه از Marlboros - را در دست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is what Qat & acirc ; dah says .
[ترجمه گوگل]این همان چیزی است که Qat, acirc ; داه می گوید
[ترجمه ترگمان]می گوید: این همان چیزی است که Qat acirc می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. To test the hypothesis that economic recessions lead to reduced global development assistance for health (DAH).
[ترجمه گوگل]برای آزمایش این فرضیه که رکود اقتصادی منجر به کاهش کمک های توسعه جهانی برای سلامت (DAH) می شود
[ترجمه ترگمان]برای آزمایش این فرضیه که رکود اقتصادی منجر به کاهش کمک توسعه جهانی برای سلامت می شود (DAH)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Htan Dah said that in addition to present staff, there were visitors from other offices and NGOs, plus staff currently "inside"—in Burma.
[ترجمه گوگل]هتان ده گفت که علاوه بر کارمندان حاضر، بازدیدکنندگانی از دفاتر و سازمان های غیردولتی دیگر، به علاوه کارکنانی که در حال حاضر "داخل" هستند - در برمه حضور داشتند
[ترجمه ترگمان]Htan Dah گفت که علاوه بر کارکنان کنونی، بازدیدکنندگانی از ادارات دیگر و سازمان های غیر دولتی و به علاوه پرسنل \"داخل\" برمه وجود داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Yet if you play a film clip in which the soundtrack says “dah” while the image on the screen shows a mouth saying “bah, ” people will swear they heard “bah. ”
[ترجمه گوگل]با این حال، اگر کلیپ فیلمی را پخش کنید که در آن موسیقی متن «دا» می‌گوید در حالی که تصویر روی صفحه دهانی را نشان می‌دهد که «به» می‌گوید، مردم قسم می‌خورند که «به» شنیده‌اند ”
[ترجمه ترگمان]با این حال اگر یک قطعه فیلم بازی کنید که در آن متن فیلم می گوید: \"او\" در حالی که تصویر روی صفحه یک دهان را نشان می دهد، مردم قسم خواهند خورد که \"به\"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. "DO YOU HAVE PICTURE?" Htan Dah asked one evening. "Of your friends?"
[ترجمه گوگل]"تصویر داری؟" حتن ده یک روز عصر پرسید "از دوستانت؟"
[ترجمه ترگمان]\"آیا تصویری داری؟\" Htan Dah \"یک شب پرسید:\" از دوستان تو؟ \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. "Yes!" Htan Dah said. "If they are caught, they could die. "
[ترجمه گوگل]"آره!" حتن ده گفت اگر دستگیر شوند، ممکن است بمیرند »
[ترجمه ترگمان]\" \" \"بله!\" Htan Dah گفت: \" اگر دستگیر شوند، آن ها خواهند مرد \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Are you an existing Dah Sing Bank Credit Cardholder?
[ترجمه گوگل]آیا شما یک دارنده کارت اعتباری بانک داه سینگ هستید؟
[ترجمه ترگمان]آیا شما یک بانک Sing Dah existing existing هستید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Any important decrease in overall DAH following the current economic recession would have little historical precedent and claims of inevitability would be unjustifiable.
[ترجمه گوگل]هر گونه کاهش مهم در کل DAH پس از رکود اقتصادی فعلی، سابقه تاریخی کمی خواهد داشت و ادعای اجتناب ناپذیری غیرقابل توجیه خواهد بود
[ترجمه ترگمان]هر کاهش مهم در شرایط کلی پس از رکود اقتصادی فعلی، دارای سابقه تاریخی کمی خواهد بود و ادعای اجتناب ناپذیر بودن اجتناب ناپذیر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Htan Dah said very little. Once, he asked me to clarify the gender of the girl I was pointing to on the screen.
[ترجمه گوگل]هتن ده خیلی کم گفت یک بار از من خواست که جنسیت دختری را که روی صفحه به آن اشاره می کنم، روشن کنم
[ترجمه ترگمان]حرف او را قطع کرد و گفت: یک بار، او از من خواست که جنسیت آن دختر را روشن کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Dietz, who once spent three days examining Wisconsin cannibal Jeffrey Dahmer, has never talked with Davis.
[ترجمه گوگل]دیتز، که یک بار سه روز را صرف بررسی جفری دامر، آدمخوار ویسکانسین کرد، هرگز با دیویس صحبت نکرده است
[ترجمه ترگمان]Dietz، که زمانی سه روز به بررسی آدمی خوار ویسکانسین، جفری Dahmer، پرداخت، هرگز با دیویس صحبت نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. No statistically significant association was found in the short or long run between measures of economic recession and the amount of official DAH committed or disbursed.
[ترجمه گوگل]هیچ ارتباط آماری معنی داری در کوتاه مدت یا بلندمدت بین اقدامات رکود اقتصادی و میزان DAH رسمی تعهد شده یا پرداخت شده یافت نشد
[ترجمه ترگمان]هیچ ارتباط آماری معنی داری در کوتاه مدت یا طولانی مدت بین معیارهای رکود اقتصادی و میزان of رسمی انجام شده یا پرداخت نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. My Marlboros are adorned with a legally mandated photographic deterrent, a guy blowing smoke in a baby's face, but it doesn't deter Htan Dah.
[ترجمه گوگل]مارلبوروهای من با یک ابزار بازدارنده عکاسی که قانوناً اجباری شده است، آراسته شده است، پسری که دود را در صورت نوزاد می دمد، اما این مانع از Htan Dah نمی شود
[ترجمه ترگمان]Marlboros من با یک مانع عکاسی به لحاظ قانونی آراسته شده اند، فردی که دود را در صورت یک کودک می کشد، اما it Dah را نمی ترساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• dash, long tone forming a letter or part of a letter in morse code

پیشنهاد کاربران

وقتی کسی یه چیزی میگه که نشون میده خیلی خنگه بعدش ما میتونیم اینو بگم مثال:
?Yoo did you know that apple is a circle -
!Dah -

بپرس