daemon

/ˈdiːmən//ˈdiːmən/

معنی: شیطان، دیو، روح پلید، جنی، اهریمن
معانی دیگر: (اسطوره ی یونان) دیمون (موجوداتی که مانند فرشته ها در مذاهب امروزی مقامی بین خدایان و انسان ها داشتند)، دیو (بیشتر demon می نویسند)، روان، نیروی الهام بخش، روح، قریحه، افسانه یونان خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: daemonic (adj.)
(1) تعریف: a god or secondary deity.

(2) تعریف: an inner, guardian spirit.
مشابه: genius

(3) تعریف: an evil spirit; devil.

جمله های نمونه

1. Man, beast or daemon, Drachenfels lies mouldering in a filthy sepulchre.
[ترجمه ترگمان]انسان، جانور یا شیطان، Drachenfels در گورستان کثیف و کثیف است
[ترجمه گوگل]مرد، جانور یا خدایان، Drachenfels دروغ گفتن در گورستان کثیف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. With a sweep of one mighty fist, the daemon dashed the wounded warrior aside.
[ترجمه ترگمان]شیطان با یک مشت مشت قدرتمند جنگ جوی زخمی را کنار زد
[ترجمه گوگل]با یک جارو کشیدن یک مشت قدرتمند، قهرمانان جنگجویان زخمی را کنار گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. With an angry bellow, the daemon rose to confront him.
[ترجمه ترگمان]شیطان با غرشی خشمناک از جا برخاست تا با او روبرو شود
[ترجمه گوگل]با یک نفر عصبانی، عصای روبرو شد تا با او مقابله کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another shows a large and lordly daemon with a wasp-tail, standing between two human attendants.
[ترجمه ترگمان]دیگری یک شیطان بزرگ و بزرگ با یک دم زنبوری را نشان می دهد که بین دو تن از خدمه انسانی ایستاده است
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از شاهدان عظیم و پرحادثه ای با یک دم فرورفتگی است که بین دو خدمت انسانی ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Aenarion rose and smote the daemon mightily, cleaving its head in two and shearing its arm from its body.
[ترجمه ترگمان]Aenarion از جا برخاست و در حالی که سر خود را در دو تن جدا می کرد و بازویش را از بدنش جدا می کرد ضربه ای به شیطان زد
[ترجمه گوگل]عنریون به شدت شورش کرد و قهوه را می سوزاند، سرش را به دو دسته تقسیم می کند و دستش را از بدنش برش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Usually the Daemon in that card snarled with bared fangs and reached out with wicked claws.
[ترجمه ترگمان]معمولا \"دیمن\" توی اون کارت با دندون نیش برهنه و با پنجه شیطانی دست و پنجه نرم می کرد
[ترجمه گوگل]معمولا دیمون در آن کارت، با لگدهای لرزان، با چنگال های ناخوشایند روبرو می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Daemon spawn won't be able to home in and manifest themselves.
[ترجمه ترگمان]این بچه \"دیمن\" نمیتونه خودشو به خونه منتقل کنه و خودش رو نشون بده
[ترجمه گوگل]Daemon spawn قادر نخواهد بود به خانه برسد و خود را آشکار سازد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Lightning split the night and the daemon was knocked back.
[ترجمه ترگمان]رعد و برق شب را از هم جدا کرد و شیطانش هم ضربه خورد
[ترجمه گوگل]رعد و برق شب را تقسیم کرد و دیمون پشت سر گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. It carved the daemon in two.
[ترجمه ترگمان]او شیطان را در دو اتاق حک کرد
[ترجمه گوگل]این کار را دو بار انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This plugin uses the KDE TTS Daemon for speech output.
[ترجمه ترگمان]این متصل شونده از شبح TTS کی دی ای برای خروجی گفتار استفاده می کند
[ترجمه گوگل]این افزونه از Daemon KDE TTS برای خروجی گفتار استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The biod daemon improves overall NFS performance as it either empties or fills up the buffer cache, acting as a liaison of the client applications.
[ترجمه ترگمان]شبح biod عملکرد کلی NFS را بهبود می بخشد چون یا خالی می شود یا حافظه حافظه میانی را پر می کند و به عنوان رابط برنامه های مشتری عمل می کند
[ترجمه گوگل]daemon biod بهبود عملکرد کلی NFS را به عنوان آن را به عنوان یا خالی کردن حافظه بافر حافظه، عمل به عنوان یک ارتباط از برنامه های کاربردی مشتری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A daemon is a process that runs in the background.
[ترجمه ترگمان]شیطان فرآیندی است که در پس زمینه اجرا می شود
[ترجمه گوگل]یک daemon یک فرآیند است که در پس زمینه اجرا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Install the NRPE plugin ( for testing ), daemon, and sample daemon config file.
[ترجمه ترگمان]نصب متصل شونده nrpe (برای آزمایش)، شبح، و شبح sample پیکربندی فایل پیکربندی
[ترجمه گوگل]نصب پلاگین NRPE (برای آزمایش)، daemon و پرونده config daemon را نصب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In /dev/shm, one program or daemon creates a memory portion that other processes (at relevant permission levels) can access.
[ترجمه ترگمان]در \/ dev \/ shm، یک برنامه یا شبح بخشی از حافظه را ایجاد می کند که فرآیندهای دیگر (در سطح مجوز مربوطه)می توانند به آن دسترسی داشته باشند
[ترجمه گوگل]در / dev / shm، یک برنامه یا daemon یک قسمت حافظه ایجاد می کند که سایر فرآیندها (در سطوح مجاز مربوطه) می توانند دسترسی داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شیطان (اسم)
devil, archfiend, satan, demon, lucifer, fiend, deuce, beelzebub, bogey, bogie, bogy, daemon, tempter, mephistopheles, papaw, pawpaw

دیو (اسم)
gnome, spook, demon, fiend, bogey, goblin, bogie, bogy, daemon

روح پلید (اسم)
devil, demon, fiend, daemon

جنی (اسم)
demon, goblin, jinn, imp, hobgoblin, daemon, jinni

اهریمن (اسم)
demon, daemon, evil spirit

تخصصی

[کامپیوتر] روح، جان برنامه ای در unix که همواره در زمینه ( پشت صحنه ) اجرا می شود . یا در نتیجه ی حادثه ی خاصی فعال می گردد . کلمه daemon برابر با واژه ی یونانی spirit یا soul و به معنای روح است . - روح، شبح - نگاه کنید به daemon .

به انگلیسی

• fiend; devil; server program, server for a particular protocol (computers)

پیشنهاد کاربران

این اسم در واقع دیمن است و نام نقش ایان سامر در خاطرات خوناشام بوده
دیمن ( نقش ایان سامر ) Damon نوشته میشه با این فرق داره
دیمن در لینوکس مثل سرویس در ویندوز هست.
در بک گراند اجرا میشه و به رویدادهایی که براش تعریف شده عکس العمل نشون میده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما