برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

dystopian

واژه dystopian در جمله های نمونه

1. Look for dystopian stories that take place in the aftermath of the collapse of "ObamaCare. "
[ترجمه ترگمان]به دنبال داستان‌های dystopian باشید که پس از فروپاشی of رخ می‌دهند \"
[ترجمه گوگل]به دنبال داستان های دودویی که در اثر فروپاشی 'اوباماکر' رخ می دهد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. AIDS is one of the dystopian harbingers of the global villages - Susan Sontag .
[ترجمه ترگمان]ایدز یکی از the dystopian دهکده جهانی - سوزان Sontag است
[ترجمه گوگل]ایدز یکی از پیشگامان دودویی روستاهای جهانی است - سوزان سونتاگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Satirically, many utopian and dystopian books which reveal the fate of book in utopia suffered the fate of being listed as banned books.
[ترجمه ترگمان]satirically، بسیاری از کتاب‌های تخیلی و dystopian که سرنوشت کتاب در مدینه‌فاضله را آشکار می‌کند، سرنوشت کتاب را به عنوان کتاب‌های ممنوع اعلام کرده‌است
[ترجمه گوگل]از لحاظ سیاسی، بسیاری از کتابهای اتوپیایی و دودویی که سرنوشت کتاب را در اتوپیایی نشان می دهند، سرنوشت خود را به عنوان کتاب ممنوع اعلام کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه dystopian به انگلیسی

dystopian
• dire, dreadful, terrible, frightful, awful; of or pertaining to a dystopia, characterized by human misery

dystopian را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
اسم: شخصی که تصویری از یک مکان را که همه چیز در آن بد و ناخوشایند است ارایه م یدهد.
صفت: مربوط به تصویری از یک مکان که همه چیز در آن بد و ناخوشایند است. به طور معمول یک محیط تخریب شده یا تحت سلطه ی دیکتاتوری
فرامرز فرشاد
خوش نمائی ناخوش- کسی که بد راخوب مینماید
باران
Dystopia متضاد uropia یا ارمان شهر یا مدینه فاضله است. بر عکس مدینه فاضله، در dystopia همه چیز بد و منفی است. Dystopian به معنای مربوط به dystopia می باشد
فرناز
پادآرمان‌شهر
نیما چوبین
آوارشهر در تضاد آرمان‌شهر
آرام
ناکجاآبادی
محمدحسین
ویران شهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dystopian مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )