برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

duty cycle

/ˈduːtiˈsaɪkl̩/ /ˈdjuːtiˈsaɪkl̩/

چرخه کار

واژه duty cycle در جمله های نمونه

1. The invention discloses a duty cycle correcting circuit and a method of correcting the duty cycle.
[ترجمه ترگمان]این اختراع نشان‌دهنده یک چرخه کاری اصلاح و روشی برای اصلاح چرخه کاری است
[ترجمه گوگل]اختراع یک مدار تصحیح مدار کارکردی و یک روش اصلاح چرخه کار را تشریح می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We're still waiting to see the duty cycle rating for this new winch but we expect it to be significantly better than any other electric winch.
[ترجمه ترگمان]ما هنوز منتظریم تا درجه‌بندی چرخه کار برای این وینچ جدید را ببینیم، اما انتظار داریم که به طور قابل‌توجهی بهتر از دیگر وینچ برق باشد
[ترجمه گوگل]ما هنوز انتظار داریم تا رتبه بندی عملکرد وظیفه برای این وینچ جدید را ببینیم اما ما انتظار داریم که آن را به طور قابل توجهی بهتر از هر لایحه الکتریکی دیگر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Care should be taken in applications where the duty cycle can change rapidly, such as transient response, which can result in erratic operation or damage.
[ترجمه ترگمان]باید در مواردی که چرخه وظیفه می‌تواند به سرعت تغییر کند، مانند واکنش گذرا که می‌تواند منجر به عملیات نامنظم یا خسارت شود، مراقبت باید انجام شود
[ترجمه گوگل]مراقبت باید در برنامه های کاربردی که در آن چرخه کار می تواند به سرعت در حال تغییر است، مانند پاسخ گذرا، که می ت ...

معنی duty cycle در دیکشنری تخصصی

duty cycle
[برق و الکترونیک] زمان کار ، سیکل کار - چرخه ی کار نسبت پهنای پالس به تناوب ( زمان به زمان کل) برحسب درصد (percntage) مشابه با ضریب کار ( duty factory ) است با این تفاوت که ضریب کار بر حسب دهدهی ( decimal ) بیان می شود .
[زمین شناسی] چرخه کارکرد ، زمان تناوب کارکرد

معنی کلمه duty cycle به انگلیسی

monthly duty cycle
• number of pages that a printer can print in one month

duty cycle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تورج ثابت فر
چرخه کلیدزنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی duty cycle

کلمه : duty cycle
املای فارسی : دیوتی سیکل
اشتباه تایپی : یعفغ زغزمث
عکس duty cycle : در گوگل

آیا معنی duty cycle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )