برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1462 100 1

dutch elm disease


(کشاورزی) بیماری نارون (آفت درخت نارون - توسط قارچی به نام ceratocystis ulmi)

واژه dutch elm disease در جمله های نمونه

1. But that died with the Dutch Elm disease that I guess struck all the elm trees.
[ترجمه ترگمان]اما این مرد با آن بیماری شاخ دار که حدس می‌زدم همه درختان نارون را به هم زد
[ترجمه گوگل]اما آن را با بیماری هلندی هلن که من حدس می زنم تمام درختان دره را درگذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A North American deciduous tree (Ulmus americana) having double serrate leaves and winged fruits. It is grown chiefly as an ornamental shade tree but often dies from Dutch elm disease.
[ترجمه ترگمان]یک درخت برگریز آمریکای شمالی (ulmus americana)برگ‌های دو لبه و میوه بال دار دارد این درخت عمدتا به عنوان یک درخت سایه‌دار بزرگ رشد می‌کند اما اغلب از یک بیماری نارون در هلند می‌میرد
[ترجمه گوگل]درخت برگریخته آمریکای شمالی (Ulmus americana) دارای برگهای دو برگ و میوه های بالدار است این عمدتا به عنوان یک درخت سایه زینتی رشد می کند اما اغلب از بیماری گله هلندی می میرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Long called the "Forest City, " Portland maintains at least 20, 000 trees today, including about a hundred elm trees that survived a 1960s outbreak of Dutch Elm disease.
[ترجمه ترگمان]با نام \"شهر جنگل\"، پورتلند حداقل ۲۰ هزار درخت دارد، از جمله حدود صد درخت نارون که از شیوع بیماری نارون قرمز در دهه ۱۹۶۰ جان سالم به در بردند
[ترجمه ...

dutch elm disease را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dutch elm disease
کلمه : dutch elm disease
املای فارسی : داچ علم دیزیز
اشتباه تایپی : یعفزا ثمئ یهسثشسث
عکس dutch elm disease : در گوگل

آیا معنی dutch elm disease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران