برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

dualistic

/ˌduːəˈlɪstɪk/ /ˈdjuːəlɪzəm/

وابسته به دوگانگی، دوگرایانه، مبنی برخداشناس، دوتاپرست، دوجزئی

واژه dualistic در جمله های نمونه

1. The optimal synthesizing technics of P(AMPS/NIPA) dualistic hydrogel initiated by microwave low temperature plasma was confirmed.
[ترجمه ترگمان]سنتز بهینه محلول پلیمری P (AMPS \/ D)توسط پلاسمای دارای دمای پایین تایید شد
[ترجمه گوگل]تکنولوژی سنتز مطلوب هیدروژل دوالیستی P (AMPS / NIPA) که توسط پلاسمای دمای پایین مایکروویو آغاز شد، تایید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nullification of dualistic antithesis and denial of the determinacy of meaning are the core of deconstruction.
[ترجمه ترگمان]ادغام of دوگانه و انکار معنای معانی، هسته واسازی هستند
[ترجمه گوگل]از بین بردن آنتیبادی دوگانه و انکار تعریف معنا، هسته تفکر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In Marcionism, the most dualistic phase of Gnosticism, salvation consisted in the possession of the knowledge of the Good God and the rejection of the Demiurge .
[ترجمه ترگمان]در Marcionism، most مرحله dualistic، رستگاری در اختیار داشتن دانش خدای بزرگ و رد کردن of بود
[ترجمه گوگل]در مارکسیسم، فاز دوطرفه عرفان، رستگاری شامل داشتن دانش خدایی خوب و رد دمویور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه dualistic به انگلیسی

dualistic
• dual, made up of two parts; of or pertaining to dualism

dualistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
دوطرفه. طرفینی
احمد درفشدار
ئوگانه انگار
احمد درفشدار
دوگانه انگار (پيشنهاد قبلي اصلاح شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی dualistic

کلمه : dualistic
املای فارسی : دوالیستیک
اشتباه تایپی : یعشمهسفهز
عکس dualistic : در گوگل

آیا معنی dualistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )